PERJANJIAN KLIEN

PERJANJIAN KLIEN

Ini ialah Perjanjian Klien (‘Perjanjian’) antara klien dan kedua-dua Global Prime Limited (Pemegang Lesen) dan GMI Edge Limited (Pedagang), (secara kolektif selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat” atau “Global Prime”) yang merupakan syarikat berdaftar yang ditubuhkan di bawah undang-undang Republik Vanuatu dan Hong Kong, masing-masing, penggantinya dan pemegang serah hak, dan pihak (atau pihak-pihak) yang melaksanakan dokumen ini.

Global Prime Limited ialah Peniaga berlesen dalam Sekuriti dengan nombor pendaftaran 14647. Alamat berdaftar Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. GMI Edge dengan nombor pendaftaran 2665994 (alamat berdaftar Unit 7, 10/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong) ialah entiti yang bertanggungjawab untuk memproses penyelesaian.

GMI Markets dan GMI Edge ialah nama dagangan Global Prime Limited.

Sebagai balasan GLOBAL PRIME bersetuju untuk mengendalikan satu atau lebih akaun orang yang bertandatangan di bawah ini (selepas ini disebut sebagai “Pedagang” atau “Klien”) dan memberikan perkhidmatan kepada Klien berhubung dengan pembelian dan penjualan kontrak pertukaran asing, Klien bersetuju seperti berikut:

GLOBAL PRIME tidak perlu menerima Klien sebagai Klien sehingga semua dokumentasi yang diperlukannya telah diterima oleh GLOBAL PRIME, dilengkapkan dengan betul dan sepenuhnya oleh Klien.
Klien tidak berhak untuk membatalkan Perjanjian dengan alasan bahawa ia adalah kontrak jarak jauh.

1. REPRESENTASI DAN JAMINAN KLIEN

Klien menyatakan dan menjamin bahawa: (a) Klien berfikiran waras, umur layak dan berwibawa dari segi undang-undang; dan, (b) tidak ada orang lain selain Klien yang mempunyai atau akan mempunyai kepentingan dalam akaun (-akaun) Klien; dan, (c) Klien dengan ini menjamin bahawa tidak kira apa-apa penentuan berikutnya yang bertentangan, Klien sesuai untuk berdagang kontrak pertukaran asing, dan, (d) Klien kini bukan pekerja mana-mana bursa, mana-mana perbadanan yang mana-mana bursa memiliki majoriti saham modal, mana-mana ahli mana-mana bursa dan/atau firma yang berdaftar di mana-mana bursa, atau mana-mana bank, amanah, atau syarikat insurans yang berdagang instrumen yang sama seperti yang ditawarkan oleh GLOBAL PRIME, dan sekiranya Klien menjadi pekerja, Klien akan segera memberitahu GLOBAL PRIME melalui e-mel pekerjaan tersebut; dan, (e) semua maklumat yang diberikan dalam Permohonan Akaun GLOBAL PRIME (“Permohonan”) adalah benar, sah, tepat dan lengkap setakat tarikh tersebut dan Klien akan memaklumkan GLOBAL PRIME dengan segera mengenai perubahan dalam maklumat tersebut, (f) Klien telah membaca dan memahami sepenuhnya syarat-syarat Perjanjian termasuk Pendedahan Risiko; (g) semua tindakan yang dilakukan di bawah Perjanjian ini tidak akan melanggar Undang-undang, Peraturan-Peraturan Yang Berkenaan atau mana-mana undang-undang, ordinan, piagam, undang-undang kecil atau peraturan yang terpakai kepada Klien atau kepada bidang kuasa di tempat Klien bermastautin, atau apa-apa perjanjian yang mana Klien terikat atau mana-mana aset Klien terjejas, (h) Klien mengesahkan bahawa dia mempunyai akses tetap ke Internet dan bersetuju GLOBAL PRIME memberikan kepadanya maklumat, termasuk, tanpa batasan, maklumat mengenai pindaan terma dan syarat, kos, fi, Perjanjian Operasi, Dasar dan maklumat mengenai sifat dan risiko pelaburan dengan menyiarkan maklumat tersebut di Laman Web, (i) dana Klien dan/atau mana-mana Instrumen Kewangan, yang klien boleh sampaikan kepada GLOBAL PRIME selaras dengan terma Perjanjian ini tidak dalam apa-apa cara langsung atau tidak langsung merupakan hasil daripada mana-mana kegiatan haram atau digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi pembiayaan pengganas; dimiliki oleh Klien dan bebas daripada sebarang lien, caj, ikrar atau bebanan atau tuntutan lain oleh mana-mana pihak ketiga; (j) Klien akan menggunakan perkhidmatan dan/atau harga yang ditawarkan di bawah Perjanjian ini dengan niat baik dan, jika berkenaan, bertindak mengikut amalan pasaran yang diterima, (k) Klien akan memaklumkan Syarikat jika di mana-mana peringkat semasa Perjanjian Klien ini, beliau menjadi Orang Yang Terdedah Secara Politik.

2. KEBENARAN UNTUK BERDAGANG

GLOBAL PRIME akan terlibat dalam urus niaga kontrak pertukaran asing dengan Klien selaras dengan arahan lisan, bertulis atau elektronik Klien. Berhubung dengan mana-mana Transaksi, Klien bertindak sebagai Prinsipal dan bukan sebagai Ejen bagi pihak mana-mana pihak ketiga. Ini bermaksud, kecuali jika dipersetujui sebaliknya, GLOBAL PRIME akan melayan Klien sebagai Klien untuk semua tujuan dan Klien akan bertanggungjawab secara langsung dan sepenuhnya untuk melaksanakan tanggungjawab di bawah setiap Transaksi yang dibuat oleh atau bagi pihak Klien. Klien memberi kuasa kepada GLOBAL PRIME untuk bergantung dan bertindak atas apa-apa Permintaan, Arahan atau komunikasi lain yang diterima daripada Klien yang berupa sebagai telah diberikan oleh Klien atau bagi pihak Klien tanpa pertanyaan lanjut di pihak GLOBAL PRIME mengenai kesahihan, ketulenan, kewibawaan atau identiti orang yang memberi atau berupa sebagai memberikan Permintaan, Arahan atau komunikasi lain tersebut. Klien akan bertanggungjawab dan akan terikat dengan semua kewajipan yang dimeterai atau ditanggung oleh GLOBAL PRIME bagi pihak Klien disebabkan oleh atau berkaitan dengan Permintaan, Arahan atau komunikasi lain tersebut.

3. KREDIT

Klien memberikan kebenaran kepada GLOBAL PRIME atau ejen yang bertindak bagi pihak GLOBAL PRIME untuk menyiasat kedudukan kredit Klien dan berkaitan dengannya untuk menghubungi bank-bank, institusi kewangan dan agensi kredit tersebut yang difikirkan sesuai oleh GLOBAL PRIME untuk mengesahkan maklumat mengenai Klien. Klien selanjutnya memberi kebenaran kepada GLOBAL PRIME untuk menyiasat aktiviti pelaburan semasa dan masa lalu Klien, dan berkaitan dengannya, untuk menghubungi pedagang komisen niaga hadapan, bursa, broker/ peniaga, bank, pusat data pematuhan, dan mana-mana institusi kewangan dan pelaburan lain yang difikirkan sesuai oleh GLOBAL PRIME. Klien juga mengakui bahawa GLOBAL PRIME boleh memberikan maklumat (cth. maklumat akaun negatif hutang tidak bercagar) mengenai prestasi Klien di bawah Perjanjian ini kepada agensi-agensi ini.

4. PENDEDAHAN MAKLUMAT KEWANGAN

Klien menyatakan dan menjamin bahawa maklumat kewangan yang didedahkan kepada GLOBAL PRIME dalam Permohonan adalah representasi yang tepat mengenai keadaan kewangan semasa Klien. Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan Nilai Bersih Klien, Pendapatan Kasar, Jumlah Aset dan Liabiliti telah dikira dengan teliti, Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan nilai Jumlah Aset, Klien memasukkan wang tunai dan/atau setara tunai, sekuriti Kerajaan dan Boleh Pasar, hartanah yang dimiliki (tidak termasuk kediaman utama), nilai tunai insurans hayat dan aset berharga lain. Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan nilai Liabiliti, Klien memasukkan nota yang perlu dibayar kepada bank (bercagar dan tidak bercagar), nota yang belum dibayar kepada saudara-mara, gadai janji hartanah yang perlu dibayar (tidak termasuk kediaman utama) dan hutang-hutang lain. Klien menyatakan dan menjamin bahawa Klien telah dengan berhati-hati mempertimbangkan bahagian Jumlah Aset Klien yang Klien anggap sebagai Modal Berisiko. Klien mengakui bahawa Modal Berisiko ialah jumlah wang yang Klien bersedia risikokan dan jika rugi tidak akan, dalam apa jua cara, mengubah gaya hidup Klien ini. Klien bersetuju untuk segera memaklumkan GLOBAL PRIME jika keadaan kewangan Klien berubah sedemikian rupa sehingga mengurangkan Nilai Bersih Klien dan/atau Modal Berisiko.

5. PROSEDUR ANTI PENGUBAHAN WANG HARAM

Klien bersetuju dan mengakui perkara berikut: a) Pengesahan Identiti. Untuk membantu kerajaan memerangi pembiayaan keganasan dan aktiviti pengubahan wang haram, GLOBAL PRIME dikehendaki mendapatkan, mengesahkan dan merekodkan maklumat yang mengenal pasti setiap orang yang membuka akaun dengan GLOBAL PRIME. Apabila Klien membuka akaun, GLOBAL PRIME dikehendaki mengumpul maklumat seperti berikut: 1) Nama Klien; 2) tarikh lahir; 3) alamat kekal; dan 4) nombor pengenalan. GLOBAL PRIME boleh mengesahkan maklumat identiti Klien dengan melakukan pemeriksaan kredit atau menghendaki Klien memberikan ID kerajaan atau dokumen pengenalan diri yang lain. b) Pemantauan. GLOBAL PRIME boleh memantau aktiviti perdagangan dalam akaun untuk menyiasat atau mengenal pasti Pengubahan Wang Haram. c) BANK-BANK YANG DILARANG. GLOBAL PRIME dilarang menjalankan perniagaan dengan entiti-entiti berikut (“Seksyen 311 entiti”): Banco Delta Asia; VEF Banka; Commercial Bank of Syria; Syrian Lebanese Commercial Bank; Myanmar Mayflower Bank; Asia Wealth Bank; Mana-mana institusi perbankan Burma, termasuk cawangan asing; Dan mana-mana subsidiari entiti di atas. Ini bermakna bahawa Klien tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mendepositkan wang ke dalam akaun dagangan GLOBAL PRIME daripada entiti Seksyen 311. Begitu juga Klien, secara langsung atau tidak langsung, tidak boleh mengeluarkan wang dari akaun dagangan GLOBAL PRIME kepada mana-mana entiti Seksyen 311. Jika kami menyedari bahawa mana-mana entiti Seksyen 311 dikaitkan dengan akaun dagangan GLOBAL PRIME Klien, kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah akses tersebut, termasuk, jika perlu, menamatkan akaun.

6. KELULUSAN DAN PENYELENGGARAAN AKAUN

GLOBAL PRIME boleh menolak Permohonan Klien atau menutup akaun Klien atas apa jua sebab, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME mungkin menghendaki Klien memberikan maklumat atau dokumentasi tambahan kepada GLOBAL PRIME untuk GLOBAL PRIME terus memegang akaun Klien. Klien mengakui bahawa GLOBAL PRIME boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya, menyekat perdagangan, pembayaran atau pemindahan. GLOBAL PRIME juga boleh mengenakan yuran tidak aktif, jika tiada aktiviti perdagangan pada akaun Klien. Maklumat lebih terperinci mengenai yuran tidak aktif GLOBAL PRIME boleh didapati di laman webnya (Bahagian Soalan Lazim).

GLOBAL PRIME boleh meminda, mengubah, menyemak, menambah atau mengubah suai Perjanjian pada bila-bila masa. Perjanjian yang paling terkini akan disiarkan ke laman Web GLOBAL PRIME www.globalprime.com. Klien memahami bahawa Perjanjian ini tidak boleh diubah suai oleh apa-apa pernyataan lisan atau pindaan bertulis yang Klien ingin lakukan kepada Perjanjian tanpa penerimaan bertulis daripada Peguam Utama GLOBAL PRIME.

7. KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN

Klien bersetuju dan mengakui bahawa Klien ialah pemilik eksklusif dan bertanggungjawab sepenuhnya, bersama dan berasingan jika berkenaan, terhadap kerahsiaan dan perlindungan nombor akaun dan kata laluan Klien yang membolehkan Klien membuat pesanan dalam talian dan akses kepada sistem perdagangan elektronik GLOBAL PRIME. Jika Klien gagal mematuhi klausa-klausa ini, maka dia akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang diakibatkannya. Klien seterusnya bersetuju bahawa Klien akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti termasuk transaksi pembrokeran yang timbul daripada penggunaan nombor akaun dan kata laluan Klien. Klien bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi GLOBAL PRIME terhadap segala kemudaratan daripada: jika mana-mana orang lain yang menggunakan maklumat sulit Klien memberikan arahan kepada GLOBAL PRIME yang mungkin bertentangan dengan arahan Klien. Klien akan segera memaklumkan GLOBAL PRIME secara bertulis atau melalui e-mel tentang apa-apa kehilangan, kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran nombor akaun dan/atau kata laluan klien.

8. TIADA NASIHAT DAN TIADA PENGESYORAN

Klien mengakui bahawa GLOBAL PRIME tidak dan tidak akan memberi nasihat pelaburan, guaman atau cukai atau membuat cadangan dagangan. Klien mengakui bahawa GLOBAL PRIME tidak membuat representasi mengenai implikasi cukai atau perlakuan kontrak pertukaran asing. Klien bersetuju bahawa Klien ialah pelabur yang mengarahkan sendiri dan semua pesanan yang dimasukkan adalah tidak diminta dan berdasarkan keputusan pelaburan Klien sendiri atau keputusan pelaburan oleh wakil Klien yang diberi kuasa. Klien bersetuju bahawa GLOBAL PRIME mahupun mana-mana pekerjanya mungkin merupakan wakil Klien yang diberi kuasa sewajarnya dan bahawa Klien tidak akan meminta atau bergantung kepada GLOBAL PRIME atau mana-mana pekerjanya untuk mana-mana nasihat tersebut. Klien memahami bahawa Klien bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua pesanan yang dimasukkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kelayakan berdagang, bilangan dagangan yang dimasukkan, kesesuaian mana-mana dagangan, strategi pelaburan dan risiko yang berkaitan dengan setiap dagangan, dan tidak akan mempertanggungjawabkan GLOBAL PRIME atau mana-mana pekerjanya atas keputusan pelaburan tersebut. Klien selanjutnya memahami bahawa GLOBAL PRIME tidak dan tidak akan mengkaji kewajaran atau kesesuaian apa-apa transaksi yang dilaksanakan atau strategi pelaburan yang digunakan dalam akaun Klien. Klien dengan ini bersetuju untuk melindungi GLOBAL PRIME dan para pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap segala kemudaratan daripada apa-apa liabiliti, kewangan atau sebaliknya, atau perbelanjaan (termasuk yuran dan pembayaran peguam), yang ditanggung akibat daripada apa-apa kerugian atau ganti rugi. Klien mungkin terjejas berkenaan dengan apa-apa keputusan, arahan, transaksi atau strategi yang diguna pakai dalam akaun Klien oleh Klien atau wakil Klien yang diberi kuasa, atau akibat daripada apa-apa pelanggaran oleh Klien terhadap mana-mana perjanjian, representasi, pengakuan atau jaminan di sini.

9. CADANGAN DAGANGAN

GLOBAL PRIME mungkin dari semasa ke semasa menawarkan berita pasaran, ulasan, carta dan analisis, analisis prestasi dagangan, produk atau perkhidmatan berasaskan isyarat dan alat sokongan perdagangan yang lain (“Alat Dagangan”). Alat Dagangan bersifat umum dan tidak dan tidak akan mengambil kira objektif peribadi, keadaan kewangan atau keperluan Klien. Sebelum menggunakan Alat Dagangan, Klien harus mempertimbangkan kesesuaiannya, dengan mempertimbangkan objektif peribadinya, situasi dan keperluan kewangannya. Klien mengakui bahawa: (i) apa-apa cadangan dan maklumat pasaran yang disampaikan kepada Klien oleh GLOBAL PRIME atau oleh mana-mana orang dalam syarikat, tidak merupakan tawaran untuk menjual atau mendapatkan tawaran untuk membeli mana-mana kontrak pertukaran asing, cadangan dan maklumat tersebut, walaupun berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada sumber yang dipercayai oleh GLOBAL PRIME sebagai boleh diharap, mungkin berdasarkan pendapat broker semata-mata dan maklumat tersebut mungkin tidak lengkap dan mungkin tidak dapat disahkan; dan (iii) GLOBAL PRIME tidak membuat sebarang representasi, waranti atau jaminan tentang, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, ketepatan atau kesempurnaan apa-apa maklumat atau cadangan perdagangan sedemikian yang diberikan kepada Klien. Klien mengakui bahawa GLOBAL PRIME dan/atau pegawai, pengarah, gabungan, rakan sekutu, pemegang saham atau wakilnya mungkin mempunyai kedudukan dalam atau mungkin berhasrat untuk membeli atau menjual mata wang, yang tertakluk kepada cadangan pasaran yang diberikan kepada Klien, dan kedudukan pasaran GLOBAL PRIME atau mana-mana pegawai, pengarah, gabungan, rakan sekutu, pemegang saham atau wakil tersebut mungkin tidak konsisten dengan cadangan yang diberikan kepada Klien oleh GLOBAL PRIME. Setakat yang dibenarkan oleh Undang-undang Berkenaan, Klien bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan GLOBAL PRIME, para pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya terhadap kerugian atau kerosakan, termasuk yuran guaman, yang mungkin timbul, secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebahagian, daripada: (a) tiada penghantaran, kelewatan penghantaran atau penghantaran yang salah arah mana-mana Alat Dagangan, (b) kandungan yang tidak tepat atau tidak lengkap mana-mana Alat Dagangan atau (c) Pergantungan Klien pada atau penggunaan maklumat dalam mana-mana Alat Dagangan untuk apa-apa tujuan.

10. MARGIN DAN KEPERLUAN DEPOSIT

Klien hendaklah menyediakan dan mengekalkan margin dalam jumlah tersebut dan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang dikehendaki oleh GLOBAL PRIME, mengikut budi bicara mutlaknya. Adalah menjadi tanggungjawab Klien untuk memastikan Klien memahami cara margin dikira. GLOBAL PRIME boleh menukar keperluan margin pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. GLOBAL PRIME mengekalkan hak untuk mengehadkan jumlah dan/atau bilangan kedudukan terbuka yang Klien boleh peroleh atau kekalkan di GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME berhak untuk menutup mana-mana kedudukan Klien pada bila-bila masa yang ia anggap perlu. GLOBAL PRIME tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau ganti rugi yang disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, oleh sebarang peristiwa, tindakan atau ketinggalan termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau ganti rugi yang berlaku, secara langsung atau tidak langsung, daripada sebarang kelewatan atau ketidaktepatan dalam penghantaran pesanan dan/atau maklumat disebabkan oleh kerosakan dalam atau kegagalan mana-mana kemudahan penghantaran atau komunikasi. Sebagai contoh, dalam keadaan pasaran yang tidak menentu panggilan margin mungkin tertangguh yang menyebabkan kemungkinan margin yang boleh digunakan negatif; panggilan margin boleh berlaku walaupun kedudukan dilindung nilai, dalam bidang kuasa yang mana lindung nilai dibenarkan oleh undang-undang, kerana turun naik kadar pertukaran mata wang atau caj faedah atau kredit harian. Klien bersetuju dan memahami bahawa akaunnya berada di bawah kawalan GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME boleh mengubah keperluan Margin pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu, dan GLOBAL PRIME boleh memanggil Margin tambahan pada bila-bila masa GLOBAL PRIME percaya bahawa ia adalah berhemat untuk berbuat demikian. GLOBAL PRIME boleh mencairkan Transaksi terbuka atau Margin bukan tunai dalam akaun Klien jika Klien gagal memenuhi panggilan margin atau mempunyai baki defisit. GLOBAL PRIME boleh mengeluarkan dana dari akaun Klien tanpa notis untuk memenuhi apa-apa obligasi pembayaran Klien kepada Syarikat, termasuk untuk komisen dan yuran.

11. GULUNG LAMPAU

GLOBAL PRIME boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis, mengimbangi kedudukan terbuka Klien, menggulung lampau kedudukan terbuka Klien ke dalam tempoh masa penyelesaian seterusnya, atau membuat atau menerima penghantaran bagi pihak Klien atas apa-apa terma dan dengan apa-apa kaedah yang dianggap munasabah oleh GLOBAL PRIME, mengikut budi bicara mutlaknya. Terma dan/atau kaedah untuk menyampaikan, mengimbangi atau menggulung lampau kedudukan terbuka Klien mungkin berbeza atas dasar Klien-demi-Klien, mengikut budi bicara mutlak GLOBAL PRIME. Apa-apa kedudukan yang dipegang dalam akaun Klien pada 5 PTG EST boleh digulung lampau ke tarikh penyelesaian yang akan datang dan akaun Klien boleh didebitkan atau dikreditkan untuk perbezaan faedah bagi tempoh gulung lampau tersebut.

12. PERMINTAAN PEMBATALAN DAN PENGUBAHSUAIAN

Klien mengakui bahawa ia mungkin tidak dapat membatalkan atau mengubah suai pesanan. Klien memahami dan bersetuju bahawa, jika pesanan tidak dapat dibatalkan atau diubah, Klien terikat dengan mana-mana pelaksanaan pesanan asal. GLOBAL PRIME tidak bertanggungjawab kepada Klien sekiranya GLOBAL PRIME tidak dapat membatalkan atau mengubah pesanan. Klien selanjutnya mengakui bahawa percubaan untuk mengubah atau membatalkan dan mengganti pesanan boleh mengakibatkan pelaksanaan pesanan yang berlebihan, atau pelaksanaan pesanan pendua, bahawa sistem GLOBAL PRIME tidak menghalang pelaksanaan yang berlebihan ke atas pesanan pendua daripada berlaku, dan Klien akan bertanggungjawab untuk semua pelaksanaan tersebut. Klien bersetuju untuk tidak menganggap bahawa mana-mana pesanan telah dilaksanakan atau dibatalkan sehingga Klien telah menerima pengesahan daripada GLOBAL PRIME berhubung pelaksanaan pesanan. Klien bertanggungjawab untuk mengetahui status pesanan Klien yang belum selesai sebelum memasukkan pesanan tambahan. Klien bersetuju untuk menghubungi GLOBAL PRIME sekiranya Klien tidak jelas mengenai status pesanan. Klien bersetuju untuk sentiasa menyemak Penyata Akaun dalam talian Klien untuk mengesahkan status pesanan Klien. Setiap Transaksi yang dibuka atau ditutup untuk akaun Klien adalah sah dan mengikat klien, walaupun sama ada pembukaan atau penutupan Transaksi menyebabkan akaun Klien melebihi apa-apa kredit atau had lain yang dikenakan GLOBAL PRIME ke atas Klien. Setiap Transaksi juga sah dan mengikat Klien tanpa mengira sama ada ia disebabkan oleh ketidaktepatan atau kesilapan yang dibuat oleh Klien.

13. PEMBUBARAN AKAUN

Sekiranya berlaku: (a) kematian atau pengisytiharan kehakiman ketidakcekapan Klien; (b) pemfailan petisyen kebankrapan, atau petisyen untuk pelantikan penerima, atau pemulaan mana-mana insolvensi atau prosiding yang serupa oleh atau terhadap Klien; (c) pemfailan lampiran terhadap mana-mana akaun Klien yang dipegang oleh GLOBAL PRIME; (d) margin yang tidak mencukupi, atau penentuan GLOBAL PRIME bahawa mana-mana cagaran yang didepositkan untuk melindungi satu atau lebih akaun Klien tidak mencukupi, tanpa mengira sebut harga pasaran semasa, untuk melindungi akaun; (e) Kegagalan Klien untuk menyediakan kepada GLOBAL PRIME sebarang maklumat yang diminta menurut Perjanjian ini; atau (f) apa-apa keadaan atau perkembangan lain yang difikirkan sesuai oleh GLOBAL PRIME untuk perlindungannya, dan mengikut budi bicara mutlak global PRIME, ia boleh mengambil satu atau lebih, atau mana-mana bahagian, tindakan berikut: (1) menjual apa-apa atau membeli mana-mana atau semua kontrak mata wang, sekuriti atau harta lain yang dipegang atau dikendalikan untuk Klien; dan (2) membatalkan mana-mana atau semua pesanan atau kontrak tertunggak, atau apa-apa komitmen lain yang dibuat dengan Klien. Mana-mana tindakan di atas boleh diambil tanpa permintaan margin atau margin tambahan, tanpa notis terlebih dahulu bagi jual beli atau notis lain kepada Klien, wakil peribadi Klien, waris, pelaksana, pentadbir, pemegang amanah, penerima pusaka atau pemegang serah hak dan tidak kira sama ada kepentingan pemilikan itu adalah milik Klien semata-mata atau dipegang bersama dengan orang lain. Dan jika tidak ada aktiviti perdagangan dan/atau transaksi baki dan/atau kedudukan terbuka pada Akaun Dagangan (tiada deposit ke/pengeluaran dari Akaun Dagangan) untuk jangka masa 90 (sembilan puluh) hari, dan baki akaun adalah 10 USD atau kurang, Akaun Dagangan tersebut akan dianggap sebagai ‘Akaun Tidak Aktif’ dan disimpan untuk diarkibkan. Akaun Tidak Aktif boleh diaktifkan kembali atas permintaan Pelanggan.

14. ARAHAN PENGIMBANGAN TARIKH PENYELESAIAN

Arahan mengimbangi kedudukan Mata Wang dibuka sebelum penyelesaian tiba pada tarikh penyelesaian mesti diberikan kepada GLOBAL PRIME sekurang-kurangnya satu (1) hari perniagaan sebelum hari penyelesaian atau nilai. Sebagai alternatif, dana yang mencukupi untuk mengambil penghantaran atau dokumen penghantaran yang diperlukan mestilah berada dalam pemilikan GLOBAL PRIME dalam tempoh yang sama yang diterangkan di atas. Sekiranya tiada arahan, dana ataupun dokumen diterima, GLOBAL PRIME boleh tanpa notis, sama ada mengimbangi kedudukan Klien atau menggulung kedudukan Klien ke dalam tempoh masa penyelesaian seterusnya atau membuat atau menerima penghantaran bagi pihak Klien atas terma sedemikian dan dengan kaedah sedemikian yang dianggap munasabah oleh GLOBAL PRIME mengikut budi bicara mutlaknya.

15. CAJ

Klien akan membayar caj tersebut (termasuk, tanpa batasan, penambahan dan penurunan harga, caj penyata, caj akaun terbiar, caj pembatalan pesanan, caj pemindahan akaun, yuran broker pencadang dan pengurus wang, atau caj lain) yang timbul daripada GLOBAL PRIME menyediakan perkhidmatan di bawah ini. GLOBAL PRIME boleh menukar cajnya tanpa notis. Semua caj tersebut hendaklah dibayar oleh Klien semasa ia berlaku, atau sebagaimana yang boleh ditentukan oleh GLOBAL PRIME mengikut budi bicara mutlaknya, dan Klien dengan ini membenarkan GLOBAL PRIME untuk mengeluarkan mana-mana jumlah caj tersebut dari akaun (-akaun) Klien. Semua pembayaran yang akan dibuat di bawah Perjanjian ini, selain pembayaran komisen dan Margin, akan dibayar segera atas permintaan GLOBAL PRIME, yang mungkin secara lisan atau bertulis. Setelah dituntut, bayaran tersebut mesti dibayar oleh Klien, dan mesti diterima oleh GLOBAL PRIME sepenuhnya dalam dana yang dijelaskan pada akaun Klien. Dalam menentukan sama ada untuk menerima bayaran dari Klien di bawah Terma ini, GLOBAL PRIME akan memberi tumpuan penuh kepada kewajipannya di bawah undang-undang berkenaan pencegahan penipuan, menentang pembiayaan pengganas, insolvensi, pengubahan wang haram dan/atau kesalahan cukai. Untuk tujuan ini, GLOBAL PRIME boleh atas budi bicara mutlaknya dengan mengambil kira undang-undang, menolak pembayaran daripada Klien atau pihak ketiga dan mengembalikan dana kepada sumber. Khususnya, GLOBAL PRIME mungkin tidak menerima pembayaran daripada akaun bank jika ia tidak jelas kepada GLOBAL PRIME bahawa akaun bank itu adalah atas nama Klien.

16. DEPOSIT DAN PENGELUARAN

GLOBAL PRIME tidak akan menerima atau membayar dana Klien dalam mata wang tunai atau setara tunai. Semua urus niaga antara Klien dan GLOBAL PRIME akan dilakukan melalui kawat, cek atau kaedah lain yang mana identiti kedua-dua pihak yang menghantar dan menerima boleh disahkan oleh GLOBAL PRIME dan yang mana global PRIME, mengikut budi bicara mutlaknya, akan anggap sesuai. GLOBAL PRIME akan melaksanakan transaksi deposit/pengeluaran hanya antara akaun GLOBAL PRIME Klien dan akaun lain yang dipegang atas nama Klien atau yang mana Klien secara jelas menunjukkan pemilikan kepada GLOBAL PRIME. Untuk mencegah pengubahan wang haram, penipuan dan aktiviti lain yang tidak dibenarkan, GLOBAL PRIME boleh mengehadkan pilihan pengeluaran Klien.

17. PENYATA DAN PENGESAHAN

Laporan pengesahan pesanan dan penyata akaun untuk Klien akan dianggap betul dan hendaklah muktamad dan mengikat Klien jika tidak dibantah dengan serta-merta apabila diterima dan disahkan secara bertulis dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas pelaksanaan perintah Klien. GLOBAL PRIME akan menyediakan akses kepada Klien untuk melihat akaun Klien pada bila-bila masa dengan log masuk dalam talian melalui Internet. GLOBAL PRIME tidak akan memberikan pengesahan perdagangan melalui surat pos. Kegagalan untuk membantah akan dianggap mengesahkan semua tindakan yang diambil oleh GLOBAL PRIME atau ejen GLOBAL PRIME sebelum Klien menerima laporan tersebut. Kegagalan Klien untuk menerima pengesahan perdagangan tidak akan melepaskan Klien daripada kewajipan untuk membantah seperti yang dinyatakan di sini.

18. KOMUNIKASI

Laporan, penyata, pemberitahuan dan komunikasi lain akan dihantar kepada Klien secara elektronik dengan menghantar ke akaun dalam talian Klien atau melalui e-mel ke alamat e-mel pada permohonan Klien, atau ke alamat e-mel lain yang mungkin ditentukan oleh Klien dari semasa ke semasa kepada GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME tidak bertanggungjawab jika surat-menyurat yang dihantar melalui e-mel tidak diterima oleh Klien atau jika e-mel tertangguh, tidak kira sama ada kelewatan atau kegagalan menerima surat-menyurat itu disebabkan oleh GLOBAL PRIME atau pihak ketiga. Semua komunikasi yang dihantar melalui e-mel akan dianggap dihantar oleh GLOBAL PRIME apabila disiarkan atau dihantar dan dianggap dihantar kepada Klien secara peribadi, sama ada sebenarnya diterima oleh Klien atau tidak. Jika pada bila-bila masa Klien tidak dapat, atas apa jua sebab, untuk berkomunikasi dengan Syarikat, GLOBAL PRIME tidak menerima sebarang komunikasi yang dihantar oleh Klien, atau Klien tidak menerima komunikasi yang dihantar oleh GLOBAL PRIME berdasarkan Perjanjian ini, GLOBAL PRIME tidak akan: (a) bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, ganti rugi atau kos yang dialami oleh Klien akibat dari sebarang tindakan, kesilapan, kelewatan atau peninggalan yang berlaku yang mana kerugian, ganti rugi atau kos tersebut adalah akibat ketidakupayaan Klien untuk membuka Transaksi; dan (b) kecuali jika ketidakupayaan Klien untuk berkomunikasi dengan GLOBAL PRIME adalah hasil daripada penipuan Syarikat, keingkaran atau kecuaian yang disengajakan, bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, ganti rugi atau kos yang dialami oleh Klien akibat daripada sebarang tindakan, kesilapan, peninggalan atau kelewatan yang disebabkan oleh ketidakupayaan untuk berkomunikasi termasuk tanpa batasan, jika kerugian, ganti rugi atau kos tersebut adalah hasil daripada ketidakupayaan Klien untuk menutup Transaksi.

Klien mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana komunikasi yang dihantar oleh Klien atau bagi pihaknya dibuat atas risiko Klien dan dia membenarkan GLOBAL PRIME untuk bergantung dan bertindak, dan dianggap sebagai diberi kuasa sepenuhnya dan mengikat Klien, apa-apa komunikasi (sama ada secara bertulis atau tidak) yang semunasabahnya dipercayai oleh Syarikat telah dihantar oleh Klien atau bagi pihak Klien oleh mana-mana ejen atau perantara yang GLOBAL PRIME semunasabahnya percaya telah dibenarkan oleh Klien. Klien mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat akan bergantung pada nombor akaun Klien dan/atau kata laluan dan/atau Butiran Keselamatan untuk mengenal pasti Klien dan Klien bersetuju bahawa dia tidak akan mendedahkan butiran ini kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan oleh Klien. Jika Klien mengesyaki bahawa nombor akaun dan/atau kata laluannya dan/atau Butiran Keselamatan telah diketahui atau mungkin digunakan oleh mana-mana orang lain, Klien mesti memaklumkan Syarikat dengan segera

19. E-MEL DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Semua e-mel yang dihantar kepada dan daripada GLOBAL PRIME adalah tertakluk kepada pemantauan, semakan atau pendedahan kepada seseorang selain daripada Klieфn atau penerima yang dimaksudkan oleh Klien. Klien mengakui bahawa mungkin terdapat kelewatan dalam e-mel yang diterima oleh penerima yang dimaksudkan oleh Klien. Klien dengan ini bersetuju untuk melindungi GLOBAL PRIME daripada segala kemudaratan atas apa-apa kelewatan dalam penghantaran e-mel tanpa mengira sama ada kelewatan itu disebabkan oleh GLOBAL PRIME atau pihak ketiga. E-mel yang dihantar kepada dan dari alamat GLOBAL PRIME mungkin disimpan oleh sistem e-mel korporat GLOBAL PRIME. Klien bersetuju untuk tidak menggunakan e-mel untuk menghantar pesanan untuk membeli atau menjual mata wang dan selanjutnya bersetuju bahawa GLOBAL PRIME tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan yang diambil atau apa-apa ketinggalan untuk bertindak akibat daripada mana-mana mesej e-mel yang Klien hantar kepada GLOBAL PRIME. Komunikasi elektronik dengan GLOBAL PRIME melalui laman Web kami, peranti wayarles atau perkhidmatan nada sentuh juga tertakluk kepada pemantauan, semakan oleh atau pendedahan kepada seseorang selain daripada penerima dan komunikasi tersebut boleh dikekalkan oleh GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME boleh berkomunikasi dengan Klien melalui telefon, surat, e-mel atau mesej teks atau dengan menyiarkan mesej pada salah satu Perkhidmatan Perdagangan Elektroniknya dan Klien memberi persetujuan kepada GLOBAL PRIME untuk menelefon Klien pada bila-bila masa. Syarikat akan menggunakan alamat, telefon atau alamat e-mel yang dinyatakan pada borang pembukaan akaun Klien atau alamat lain yang sedemikian, telefon atau alamat e-mel kerana Klien kemudiannya boleh memaklumkan kepada GLOBAL PRIME atau mana-mana alamat e-mel yang diperuntukkan kepada Klien dalam Perkhidmatan Perdagangan Elektronik.

20. RAKAMAN

Klien bersetuju dan mengakui bahawa semua perbualan mengenai akaun Klien antara Klien dan kakitangan GLOBAL PRIME boleh direkodkan secara elektronik dengan atau tanpa menggunakan peranti nada amaran automatik. Klien selanjutnya bersetuju untuk menggunakan rakaman dan transkrip tersebut sebagai bukti oleh salah satu pihak berkaitan dengan mana-mana pertikaian atau prosiding yang mungkin timbul yang melibatkan Klien atau GLOBAL PRIME memusnahkan rakaman tersebut secara berkala mengikut prosedur perniagaan GLOBAL PRIME yang telah ditetapkan dan Klien dengan ini menyetujui pemusnahan tersebut.

21. TANGGUNGJAWAB GLOBAL PRIME

GLOBAL PRIME tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan penghantaran pesanan kerana kerosakan atau kegagalan kemudahan penghantaran atau komunikasi, gangguan kuasa elektrik atau untuk apa-apa sebab lain di luar kawalan atau jangkaan GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul daripada keingkaran mana-mana ejen atau mana-mana pihak lain yang digunakan oleh GLOBAL PRIME di bawah perjanjian ini.

22. RISIKO TURUN NAIK MATA WANG

Jika Klien mengarahkan GLOBAL PRIME untuk memasuki mana-mana transaksi pertukaran asing: (a) apa-apa keuntungan atau kerugian yang timbul akibat turun naik kadar pertukaran yang mempengaruhi mata wang tersebut akan sepenuhnya untuk akaun dan risiko Klien; (b) semua deposit awal dan seterusnya untuk tujuan margin hendaklah dibuat dalam USD, atau mata wang lain yang boleh dipilih untuk diterima oleh GLOBAL PRIME, dalam jumlah yang diperlukan oleh GLOBAL PRIME mengikut budi bicara mutlaknya, dengan deposit berikutnya dalam mata wang yang sama dengan deposit awal; dan (c) GLOBAL PRIME diberi kuasa untuk menukar dana dalam akaun Klien untuk margin ke dalam dan daripada mata wang asing tersebut pada kadar pertukaran yang ditentukan oleh GLOBAL PRIME mengikut budi bicara mutlaknya berdasarkan kadar pasaran wang semasa.

23. PENGAKUAN RISIKO

Klien mengakui pelaburan dalam urus niaga pertukaran asing leveraj adalah spekulatif, melibatkan tahap risiko yang tinggi, dan sesuai hanya untuk orang yang boleh menanggung risiko kehilangan deposit margin mereka. Klien memahami bahawa kerana margin yang rendah biasanya diperlukan dalam perdagangan kontrak pertukaran asing, perubahan harga dalam perdagangan kontrak pertukaran asing boleh menyebabkan kehilangan deposit margin Klien. Klien menjamin bahawa Klien bersedia dan mampu, dari segi kewangan dan sebaliknya, untuk menanggung risiko perdagangan kontrak pertukaran asing, dan dengan pertimbangan GLOBAL PRIME yang menyimpan akaunnya, Klien bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan GLOBAL PRIME atas kerugian yang ditanggung kerana mengikuti cadangan atau syor dagangannya atau oleh pekerja, ejen atau wakilnya. Klien mengakui bahawa jaminan keuntungan atau kebebasan daripada kerugian adalah mustahil dalam perdagangan pertukaran asing. Klien mengakui bahawa Klien tidak menerima sebarang jaminan daripada GLOBAL PRIME atau daripada mana-mana wakilnya atau mana-mana ejen pencadang atau entiti lain yang Klien mengendalikan akaun GLOBAL PRIME beliau dengannya dan belum memeterai perjanjian ini sebagai pertimbangan atau bergantung pada jaminan atau representasi yang serupa.

24. TIADA PERJANJIAN BERASINGAN

Klien mengakui bahawa Klien tidak mempunyai perjanjian berasingan dengan broker Klien atau mana-mana pekerja atau ejen GLOBAL PRIME mengenai dagangan dalam akaun GLOBAL PRIME klien, termasuk mana-mana perjanjian untuk menjamin keuntungan atau mengehadkan kerugian dalam akaun Klien. Klien memahami bahawa Klien adalah di bawah kewajipan untuk memaklumkan kepada Jabatan Pematuhan GLOBAL PRIME dengan segera secara bertulis mengenai mana-mana perjanjian jenis ini. Selanjutnya, Klien memahami bahawa apa-apa representasi yang dibuat oleh sesiapa sahaja mengenai akaun Klien yang berbeza daripada sebarang pernyataan yang diterima oleh Klien daripada GLOBAL PRIME mesti dibawa kepada perhatian Jabatan Pematuhan GLOBAL PRIME dengan segera secara bertulis. Klien memahami bahawa Klien mesti membenarkan setiap transaksi sebelum pelaksanaannya melainkan Klien telah mengagihkan budi bicara kepada pihak lain dengan menandatangani surat kuasa wakil terhad (“LPOA”) GLOBAL PRIME. Sebarang transaksi yang dipertikaikan mesti dibawa kepada perhatian Jabatan Pematuhan GLOBAL PRIME selaras dengan keperluan notis Perjanjian ini. Klien setuju menanggung rugi dan melindungi GLOBAL PRIME terhadap segala kemudaratan daripada semua ganti rugi atau liabiliti yang disebabkan oleh kegagalan Klien untuk memaklumkan Jabatan Pematuhan PRIME GLOBAL dalam masa satu (1) hari bekerja mengenai mana-mana kejadian yang disebut di sini. Semua notis yang diperlukan di bawah seksyen ini hendaklah dihantar kepada GLOBAL PRIME di pejabat utamanya.

25. AKAUN BERSAMA

Jika akaun ini dipegang oleh lebih daripada satu orang, semua pemegang akaun bersama bertanggungjawab secara bersama dan berasingan kepada GLOBAL PRIME untuk mana-mana dan semua kewajipan yang timbul daripada transaksi dalam akaun dan bersetuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini dan perjanjian bertulis lain yang berkaitan dengan akaun tersebut. Di samping itu, setiap orang yang dinamakan pada akaun mempunyai kuasa: a) berdagang untuk akaun, b) untuk menerima semua surat-menyurat dan dokumen berkenaan dengan akaun; c) untuk menerima, mendepositkan atau mengeluarkan wang dari akaun; d) untuk melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan akaun;, dan e) untuk berurusan dengan GLOBAL PRIME sepenuhnya dalam semua perkara. GLOBAL PRIME mempunyai kuasa untuk mewajibkan tindakan bersama oleh pihak-pihak akaun dalam hal-hal akaun. GLOBAL PRIME mempunyai pemilikan ke atas keselamatan akaun secara individu atau bersama. Sekiranya GLOBAL PRIME menerima notis pertikaian antara, atau arahan yang bercanggah daripada pemegang akaun bersama, GLOBAL PRIME boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, meletakkan sekatan pada akaun, termasuk sekatan pengeluaran atau pemindahan dari akaun, hingga GLOBAL PRIME menerima dokumentasi yang memuaskan bahawa percanggahan itu telah diselesaikan atau semua pemegang akaun bersama memberikan arahan bersama kepada GLOBAL PRIME. Sekiranya berlaku kematian mana-mana pemegang akaun, mangsa yang terselamat hendaklah dengan serta-merta memberikan notis bertulis kepada GLOBAL PRIME, dan GLOBAL PRIME, sebelum atau setelah menerima notis tersebut, boleh mengambil tindakan tersebut, memulakan prosiding tersebut, memerlukan surat-surat tersebut, mengekalkan bahagian akaun tersebut, dan mengehadkan transaksi dalam akaun yang GLOBAL PRIME anggap wajar untuk melindungi GLOBAL PRIME daripada sebarang cukai, liabiliti, penalti atau kerugian di bawah mana-mana undang-undang yang ada sekarang atau yang akan datang atau sebaliknya. Estet mana-mana pemegang akaun yang akan meninggal dunia akan bertanggungjawab, dan yang masih hidup akan terus bertanggungjawab, kepada GLOBAL PRIME untuk semua kewajipan dalam akaun dengan cara apa pun yang terhasil daripada penyempurnaan transaksi yang dimulakan sebelum penerimaan notis bertulis oleh GLOBAL PRIME mengenai kematian si mati, atau ditanggung dalam pembubaran akaun, atau pelarasan kepentingan pihak masing-masing. Setiap pemegang akaun dianggap mempunyai bahagian yang sama.

26. AKAUN YANG DIURUSKAN

Berkenaan dengan akaun yang diuruskan, Pengurus Wang ialah orang atau entiti yang diberi kuasa untuk membuat keputusan berkenaan dengan akaun bagi pihak pemilik benefisial akaun, termasuk pemegang amanah, penyimpan, pemulihara, penjaga, pelaksana, pentadbir, peguam atau penasihat pelaburan atau orang lain yang Klien telah memberikan kuasa perdagangan ke atas akaun. Klien memahami dan bersetuju bahawa GLOBAL PRIME boleh, tetapi tidak perlu, menyemak apa-apa tindakan atau ketiadaan tindakan oleh Pengurus Wang berkenaan dengan akaun dan tidak bertanggungjawab untuk menentukan sama ada tindakan atau ketiadaan tindakan Pengurus Wang memenuhi standard penjagaan yang berkenaan dengan pengendalian akaun Pengurus Wang tersebut. Klien selanjutnya memahami dan bersetuju bahawa GLOBAL PRIME tidak bertanggungjawab untuk menentukan kesahihan status seseorang atau entiti atau kapasiti untuk berkhidmat sebagai Pengurus Wang. Klien bersetuju untuk melindungi GLOBAL PRIME dan para pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap segala kemudaratan daripada apa-apa liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan, termasuk yuran dan pembayaran peguam, seperti yang ditanggung, untuk tindakan atau bukan tindakan Pengurus Wang Klien.

27. PINDAAN

Klien dengan ini bersetuju bahawa GLOBAL PRIME boleh meminda Perjanjian ini melalui Notis Bertulis termasuk tetapi tidak terhad kepada menghantar e-mel mengenai pindaan Perjanjian ini kepada Klien atau dengan menerbitkan Perjanjian yang dipinda di laman web rasmi Syarikat apabila perlu. Dan Klien akan dianggap terikat dengan terma pindaan tersebut di bawah Perjanjian ini jika Klien memasukkan pesanan selain daripada pesanan pembubaran atau jika Klien tidak membubarkan Kedudukan Terbuka Klien dan mengarahkan GLOBAL PRIME mengenai pelupusan semua aset dalam Akaun Dagangan Klien dalam 5 (lima) Hari Perniagaan selepas GLOBAL PRIME telah menghantar Notis Bertulis mengenai pindaan tersebut terhadap terma Perjanjian ini kepada Klien atau telah menerbitkan Perjanjian yang dipinda di laman web rasminya. Sebarang perjanjian yang dipinda akan menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu antara GLOBAL PRIME mengenai perkara yang sama dan akan mentadbir apa-apa Transaksi yang dimasuki selepas, atau tertunggak pada, tarikh edisi baharu berkuat kuasa.

28. KEBOLEHASINGAN

Perjanjian ini, sebarang lampiran kepadanya, dan terma dan syarat yang terkandung dalam pernyataan dan pengesahan, mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini. Sekiranya mana-mana peruntukan atau syarat Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan oleh mahkamah mana pun, atau agensi atau badan pengawalseliaan atau pengawalseliaan sendiri, peruntukan tersebut akan dianggap diubah, atau, jika perlu, dibatalkan untuk mematuhi mahkamah yang relevan, atau agensi atau badan pengawalseliaan atau pengawalseliaan sendiri. Kesahan peruntukan dan syarat yang tinggal tidak akan terjejas, dan Perjanjian ini akan dilaksanakan seolah-olah peruntukan atau syarat yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan tersebut tidak terkandung di sini.

29. KESAN MENGIKAT

Perjanjian ini akan berterusan dan akan merangkumi, secara individu dan kolektif, semua akaun Klien pada bila-bila masa dibuka atau dibuka semula dengan GLOBAL PRIME tanpa mengira sebarang perubahan atau perubahan-perubahan pada bila-bila masa dalam kakitangan GLOBAL PRIME atau pengganti, pemegang serah hak atau sekutunya. Perjanjian ini termasuk semua kebenaran, akan berlaku untuk kepentingan GLOBAL PRIME dan penggantinya dan penyerah haknya, sama ada melalui penggabungan, penyatuan atau sebaliknya, dan akan mengikat Klien dan/atau estet, pelaksana, pemegang amanah, pentadbir, wakil undang-undang, pengganti dan pemegang serah hak Klien. Dengan ini Klien mengesahkan semua transaksi dengan GLOBAL PRIME yang dilaksanakan sebelum tarikh Perjanjian ini, dan bersetuju bahawa hak dan kewajipan Klien yang berkenaan dengannya hendaklah ditadbir oleh syarat-syarat Perjanjian ini.

30. PENAMATAN

Perjanjian ini akan berkuat kuasa sehingga penamatan, dan boleh ditamatkan oleh Klien pada bila-bila masa ketika Klien tidak mempunyai kedudukan terbuka dan tiada liabiliti yang dipegang oleh atau terhutang kepada GLOBAL PRIME setelah penerimaan sebenar oleh GLOBAL PRIME notis penamatan bertulis melalui e-mel, atau pada bila-bila masa oleh GLOBAL PRIME setelah penghantaran notis bertulis penamatan kepada Klien; dengan syarat, bahawa penamatan sedemikian tidak akan melepaskan mana-mana pihak daripada apa-apa kewajipan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan tidak akan membebaskan Klien daripada apa-apa kewajipan yang timbul daripada urus niaga terdahulu yang dibuat berkaitan dengan Perjanjian ini.

Mana-mana penggantungan atau penamatan Perjanjian ini tidak akan menjejaskan apa-apa kewajipan yang mungkin telah ditanggung oleh mana-mana pihak berhubung dengan sebarang Transaksi tertunggak atau apa-apa hak atau kewajipan undang-undang yang mungkin telah timbul di bawah Perjanjian ini atau apa-apa Transaksi yang dibuat di bawahnya. Selepas penamatan Perjanjian ini, Klien akan membayar kepada GLOBAL PRIME apa-apa yuran atau komisen yang kena dibayar dan, selepas penyelesaian mana-mana jumlah wang tertunggak tersebut, GLOBAL PRIME akan menutup akaun Klien.

31. GANTI RUGI

Klien setuju menanggung rugi dan melindungi GLOBAL PRIME, sekutu, pekerja, ejen, pengganti dan pemegang serah haknya terhadap segala kemudaratan daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang ditanggung oleh GLOBAL PRIME yang timbul daripada kegagalan Klien untuk melaksanakan tanggungjawab Klien di sini dengan sepenuhnya dan tepat pada masanya atau sekiranya mana-mana representasi dan jaminan gagal menjadi kenyataan dan betul. Klien juga bersetuju membayar dengan segera kepada GLOBAL PRIME semua ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang ditanggung oleh GLOBAL PRIME dalam penguatkuasaan mana-mana peruntukan Perjanjian ini dan perjanjian lain antara GLOBAL PRIME dan Klien.

Klien juga bersetuju bahawa dia tidak akan mempertanggungjawabkan GLOBAL PRIME atas sebarang kerugian, liabiliti, penghakiman, tindakan guaman, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi dan/atau kos yang ditanggung oleh Klien akibat atau yang timbul daripada sebarang tindakan atau peninggalan oleh mana-mana orang yang mendapat akses kepada akaun Klien dengan menggunakan nombor akaun dan/atau kata laluan Klien yang ditetapkan dan/atau Butiran Keselamatan, sama ada Klien membenarkan akses tersebut atau tidak.

GLOBAL PRIME tidak akan bertanggungjawab atas sebarang keingkaran, peninggalan, kesilapan atau kesalahan oleh mana-mana pihak ketiga atau Syarikat Bersekutu selain daripada akibat kecuaian, penipuan atau keingkaran disengajakan oleh GLOBAL PRIME sendiri berhubung dengan pelantikan pihak ketiga tersebut. Maklumat tertentu berkaitan dengan perkhidmatan GLOBAL PRIME disediakan oleh pihak ketiga dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa ketidaktepatan, kesilapan atau peninggalan dalam maklumat yang mereka berikan kepada GLOBAL PRIME kecuali jika ketidaktepatan tersebut, kesilapan atau peninggalan tersebut disebabkan oleh kecuaian, penipuan atau keingkaran secara sengaja Syarikat sendiri berhubung dengan pelantikan pihak ketiga tersebut.

Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GLOBAL PRIME tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami oleh Klien akibat daripada: (a) sebarang kelewatan atau kecacatan dalam atau kegagalan keseluruhan atau mana-mana bahagian perisian Perkhidmatan Perdagangan Elektronik GLOBAL PRIME atau mana-mana sistem atau pautan rangkaian atau apa-apa cara komunikasi lain; atau (b) apa-apa virus komputer, cacing, bom perisian atau item serupa yang diperkenalkan ke dalam perkakasan atau perisian komputer Klien melalui Perkhidmatan Perdagangan Elektronik GLOBAL PRIME, kecuali jika kerugian, kos atau perbelanjaan tersebut adalah hasil daripada kecuaian, penipuan atau keingkaran disengajakan oleh GLOBAL PRIME sendiri.

Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GLOBAL PRIME tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami oleh Klien akibat daripada: (a) sebarang ketidakupayaan oleh Klien untuk membuka atau menutup Transaksi; atau (b) sebarang sebab di luar kawalan munasabah GLOBAL PRIME dan kesannya di luar kawalan munasabah GLOBAL PRIME untuk dielakkan.

Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GLOBAL PRIME tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian yang merupakan kesan sampingan kerugian atau ganti rugi utama dan yang bukan merupakan akibat yang dapat diramalkan akibat pelanggaran Perjanjian ini termasuk, tanpa batasan, kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, kegagalan untuk mengelakkan kerugian, kehilangan data, kehilangan atau kerosakan data, kehilangan nama baik atau reputasi, disebabkan oleh apa-apa tindakan atau peninggalan GLOBAL PRIME di bawah Perjanjian ini.

32. PERSETUJUAN PERDAGANGAN SILANG

Yang bertandatangan di bawah ini mengakui dan bersetuju bahawa GLOBAL PRIME boleh bertindak sebagai pihak balas kepada Klien untuk mana-mana dagangan yang dimasukkan ke dalam akaun yang bertandatangan di bawah ini. Pihak yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan apa-apa transaksi sedemikian, tertakluk kepada batasan dan syarat, jika ada, yang terkandung dalam Kaedah-Kaedah atau Peraturan-Peraturan mana-mana bank, institusi, bursa atau lembaga perdagangan yang mana perintah beli atau jual sedemikian dilaksanakan, dan tertakluk kepada batasan dan syarat.

33. TERMA DAN TAJUK

Istilah “GLOBAL PRIME” hendaklah dianggap termasuk GLOBAL PRIME, sekutu, bahagian, pengganti dan pemegang serah haknya; istilah “Klien” hendaklah bermaksud pihak (atau pihak-pihak) yang melaksanakan Perjanjian; dan istilah “Perjanjian” hendaklah termasuk semua perjanjian dan kebenaran lain yang dilaksanakan oleh Klien berkaitan dengan penyelenggaraan akaun Klien dengan GLOBAL PRIME tanpa mengira bila dilaksanakan. Tajuk perenggan dalam Perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak dianggap mengehadkan kebolehgunaan atau menjejaskan makna mana-mana peruntukannya.

34. PENERIMAAN

Perjanjian ini tidak boleh dianggap diterima oleh GLOBAL PRIME mahupun menjadi kontrak yang mengikat antara Klien dan GLOBAL PRIME sehingga maklumat Klien disahkan dan diluluskan oleh GLOBAL PRIME.

35. BIDANG KUASA, TEMPAT, PENEPIAN PERBICARAAN JURI DAN PEMENDEKKAN TEMPOH BATASAN

Klien bersetuju bahawa mana-mana tindakan sivil atau prosiding undang-undang lain antara GLOBAL PRIME atau pekerja atau ejennya, di satu pihak, dan Klien di pihak lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau akaun Klien hendaklah dibawa, didengar dan diselesaikan hanya oleh entiti undang-undang yang terletak di Republik Vanuatu dan Klien dengan ini mengetepikan perbicaraan oleh juri dalam sebarang tindakan atau prosiding tersebut dan mengetepikan hak untuk memindahkan prosiding tersebut ke lokasi lain. Tiada tindakan, tanpa mengira bentuk, yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini atau urus niaga di bawah ini boleh dibawa oleh Klien lebih daripada satu tahun selepas punca tindakan timbul. Klien dengan ini mengemukakan dan bersetuju dengan bidang kuasa peribadi di mana-mana mahkamah Republik Vanuatu.

36. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR

Perjanjian ini, dan hak dan kewajipan pihak-pihak di sini, akan ditadbir oleh, ditafsirkan dan dikuatkuasakan dalam semua aspek oleh undang-undang Republik Vanuatu tanpa mengambil kira pilihan prinsip undang-undang.

37. PENGGUNAAN LAMAN WEB GLOBAL PRIME

Laman Web merujuk kepada laman Web GLOBAL PRIME (www.gmiedge.com dan laman web tambahan yang mungkin didaftarkan oleh GLOBAL PRIME). Laman web menyediakan Klien dengan kandungan dan maklumat. Kandungan pada laman Web disediakan sebagai kemudahan tetapi mungkin tidak tepat atau ketinggalan zaman. Klien bersetuju setiap masa untuk bergantung pada pengesahan dan penyata transaksi Klien sebagai rekod rasmi akaun Klien. Maklumat tidak berkaitan secara khusus dengan Akaun. Maklumat ialah maklumat kewangan atau pelaburan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada GLOBAL PRIME yang disediakan oleh GLOBAL PRIME kepada Klien, yang merangkumi data pasaran, berita, penyelidikan, analisis kewangan, ulasan atau alat. Maklumat pada laman web disediakan daripada sumber yang dipercayai boleh diharap tetapi tidak dapat dijamin. Maklumat yang disediakan di laman Web kami tidak disesuaikan untuk Klien dan Klien memahami bahawa maklumat yang diberikan kepada Klien bukan cadangan kepada Klien mengenai kesesuaian pembelian dan / atau penjualan mana-mana mata wang. GLOBAL PRIME boleh tanpa notis kepada Klien menukar, menyemak, mengubah suai, menambah, menaik taraf, mengalih keluar atau menghentikan mana-mana bahagian laman Web GLOBAL PRIME. Laman Web mungkin termasuk hiperpautan ke laman web pihak ketiga. GLOBAL PRIME tidak bertanggungjawab terhadap maklumat atau kandungan yang disediakan oleh laman web pihak ketiga tersebut.

38. DATA PASARAN, BERITA DAN MAKLUMAT LAIN

Klien bersetuju bahawa data pasaran, berita dan maklumat lain yang tersedia untuk Klien melalui laman Web kami adalah untuk kegunaan peribadi Klien dan bahawa Klien tidak akan menghantar semula atau menerbitkan semula maklumat ini dalam apa jua bentuk tanpa kebenaran bertulis daripada GLOBAL PRIME.

39. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI KLIEN

GLOBAL PRIME hanya akan menggunakan maklumat peribadi Klien seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Dasar GLOBAL PRIME di sini.

40. PERISTIWA FORCE MAJEURE

Syarikat boleh, menurut pendapatnya yang munasabah, menentukan bahawa keadaan kecemasan atau keadaan pasaran yang luar biasa wujud (“Peristiwa Force Majeure”), dalam hal ini GLOBAL PRIME akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memaklumkan kepada Klien. Peristiwa Force Majeure termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (a) apa-apa tindakan, peristiwa atau kejadian (termasuk, tanpa batasan, sebarang darurat negara, mogok, rusuhan atau kekecohan awam, tindakan kerajaan, tindakan keganasan, wabak atau ancaman peperangan atau permusuhan, bencana alam, gempa bumi, wabak, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut petir, kerosakan (b) gangguan atau pincang tugas bekalan elektrik, elektronik, peralatan komunikasi atau kegagalan pembekal, rusuhan awam, peruntukan berkanun, sekatan masuk, atau apa-apa malapetaka antarabangsa, krisis ekonomi atau politik lain, atau bencana alam) yang, pada pendapat munasabah GLOBAL PRIME, menghalang GLOBAL PRIME daripada mengekalkan pasaran yang teratur dalam satu atau lebih Instrumen; (c) penggantungan, pembubaran atau penutupan mana-mana pasaran atau pengabaian atau kegagalan mana-mana kejadian yang berkaitan dengan Sebut harga GLOBAL PRIME, atau pengenaan had atau syarat khas atau luar biasa terhadap perdagangan di mana-mana pasaran atau mana-mana peristiwa tersebut; (d) Keadaan Pasaran yang tidak normal; atau (e) apa-apa peristiwa, tindakan atau keadaan yang semunasabahnya bukan dalam kawalan GLOBAL PRIME dan kesan peristiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga GLOBAL PRIME tidak berada dalam kedudukan untuk mengambil apa-apa tindakan yang munasabah untuk memulihkan keadaan.

Jika GLOBAL PRIME menentukan bahawa Peristiwa Force Majeure wujud, GLOBAL PRIME boleh, atas budi bicara mutlaknya, tanpa notis dan pada bila-bila masa, mengambil satu atau lebih daripada langkah-langkah berikut: (a) meningkatkan keperluan Margin Klien; (b) menutup semua atau mana-mana Transaksi Terbuka Klien di Peringkat Penutupan yang GLOBAL PRIME secara munasabah percaya sesuai; (c) menangguhkan atau mengubah penggunaan semua atau mana-mana Syarat Perjanjian ini setakat mana Peristiwa Force Majeure menjadikannya mustahil atau tidak dapat dilaksanakan oleh GLOBAL PRIME untuk mematuhi Terma atau Terma-terma yang dimaksudkan.

Pelanggan Yang Dihargai,

Harap maaf, Kami tidak dapat mengambil chat anda ketika ini.

Waktu operasi kami adalah pada hari Isnin hingga Jumaat dari pukul 10:00 -19:00. Buat masa ini, anda boleh menghantar emel ke [email protected] dan kami akan membalas emel anda secepat mungkin.

Segala kesulitan amat dikesali.