ข้อตกลงของลูกค้า

ข้อตกลงของลูกค้า

นี่คือข้อตกลงของลูกค้า (“ข้อตกลง”) ระหว่างลูกค้ากับทั้ง Global Prime Limited (ผู้ถือใบอนุญาต) และ GMI Edge Limited (ผู้จำหน่าย) (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท” หรือ “Global Prime”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐวานูอาตูและฮ่องกงตามลำดับ โดยผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย รวมถึงคู่สัญญาหนึ่งฝ่าย (หรือคู่สัญญาหลายฝ่าย) เป็นผู้ดำเนินการเอกสารนี้

Global Prime Limited คือ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตกับทะเบียนเลขที่ 14647 ที่อยู่จดทะเบียน คือ Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu GMI Edge มีทะเบียนเลขที่ 2665994 (ที่อยู่จดทะเบียน คือ Unit 7, 10/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลการชำระเงิน

GMI Markets และ GMI Edge เป็นชื่อทางการค้าของ Global Prime Limited

ในการพิจารณาการตกลงของ GLOBAL PRIME ที่จะดำเนินการกับบัญชีของหนึ่งบุคคลหรือหลายบุคคลที่ลงนามข้างล่างอย่างน้อยหนึ่งบัญชี (ต่อไปนี้เรียกว่า “เทรดเดอร์” หรือ “ลูกค้า”) และการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงดังต่อไปนี้:

GLOBAL PRIME ไม่จำเป็นต้องยอมรับลูกค้าเป็นลูกค้าจนกว่า GLOBAL PRIME จะได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นจากลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงจากพื้นฐานที่ว่าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง

1. การรับรองและการรับประกันของลูกค้า

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า: (ก) ลูกค้ามีสติสัมปะชัญญะ บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถตามกฎหมาย และ (ข) ไม่มีบุคคลอื่นนอกจากลูกค้าที่มีหรือจะมีผลประโยชน์ในบัญชีของลูกค้า และ (ค) ลูกค้าขอรับประกันว่าไม่ว่าจะมีการตัดสินใจในทางตรงกันข้ามในภายหลังใด ๆ ก็ตาม ลูกค้ามีความเหมาะสมที่จะซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ (ง) ในปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้เป็นพนักงานขององค์กรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ องค์กรใด ๆ ที่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ เป็นเจ้าของหุ้นทุนส่วนใหญ่ สมาชิกของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ หรือธนาคารใด ๆ ทรัสต์ (Trust) หรือบริษัทประกันภัยใด ๆ ที่ซื้ัอขายตราสารเดียวกันกับที่เสนอโดย GLOBAL PRIME และในกรณีที่ลูกค้ากลายเป็นลูกจ้าง ลูกค้าจะแจ้ง GLOBAL PRIME ทันทีทางอีเมลของการจ้างงานดังกล่าว และ (จ) ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในการสมัครบัญชี GLOBAL PRIME (“การสมัคร”) เป็นความจริง ถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์ ณ วันที่ในเอกสารนี้ และลูกค้าจะแจ้งให้ GLOBAL PRIME ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าว (ฉ) ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงซึ่งรวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงอย่างครบถ้วนแล้ว (ช) การดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือกฎหมายใด ๆ พระราชกฤษฎีกา กฎบัตร เทศบัญญัติ หรือกฎที่ใช้บังคับกับลูกค้า หรือเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าอาศัยอยู่ หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันต่อลูกค้าหรือที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้า (ซ) ลูกค้ายืนยันว่าตนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นประจำ และยินยอมให้ GLOBAL PRIME มอบข้อมูลให้ตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ข้อตกลงการดำเนินงาน นโยบาย และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนโดยการลงข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ (ฌ) เงินทุนของลูกค้าและ/หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ซึ่งลูกค้าอาจส่งมอบให้กับ GLOBAL PRIME ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ไม่ได้เป็นการดำเนินการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้ในการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย และเป็นของลูกค้า รวมถึงไม่มีภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย การวางมัดจำ หรือภาระผูกพันอื่น ๆ หรือข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอก (ญ) ลูกค้าจะใช้บริการและ/หรือราคาที่เสนอภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วยความสุจริตใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของตลาดที่ยอมรับ (หากมี) (ฎ) ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบหากตนกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในขั้นตอนใด ๆ ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้

2. การอนุญาตเพื่อทำการเทรด

GLOBAL PRIME จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าตามคำแนะนำของลูกค้าโดยวาจา การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ลูกค้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักและไม่ใช่ในฐานะตัวแทนในนามของบุคคลภายนอก ซึ่งหมายความว่า GLOBAL PRIME จะปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะลูกค้าสำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบโดยตรงอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้แต่ละธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้าหรือในนามของลูกค้า เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าอนุญาตให้ GLOBAL PRIME อาศัยและดำเนินการตามคำขอ คำแนะนำ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งอ้างว่าได้รับจากลูกค้าหรือในนามของลูกค้าโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของ GLOBAL PRIME เกี่ยวกับความถูกต้อง ความจริง อำนาจ หรือตัวตนของบุคคลที่ให้ หรือการอ้างที่จะให้คำขอ คำแนะนำ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและผูกพันตามข้อผูกมัดทั้งหมดที่ GLOBAL PRIME ป้อนหรือสันนิษฐานในนามของลูกค้า อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอ คำแนะนำ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ดังกล่าว

3. ความน่าเชื่อถือ

ลูกค้าอนุญาตให้ GLOBAL PRIME หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของ GLOBAL PRIME ตรวจสอบสถานะความน่าเชื่อถือของลูกค้าและกระทำสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อกับธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานด้านสินเชื่อดังกล่าว ตามที่ GLOBAL PRIME จะเห็นว่าเหมาะสมในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าอนุญาตเพิ่มเติมให้ GLOBAL PRIME ตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนในปัจจุบันและในอดีตของลูกค้า และกระทำสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โบรกเกอร์/ตัวแทนจำหน่าย ธนาคาร ศูนย์ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสถาบันการเงินและการลงทุนอื่นใดตามที่ GLOBAL PRIME จะถือว่าเหมาะสม ลูกค้ายังรับทราบด้วยว่า GLOBAL PRIME อาจมอบข้อมูล (เช่น ข้อมูลบัญชีที่ติดลบของหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน) เกี่ยวกับผลการดำเนินการของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับหน่วยงานเหล่านี้

4. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อ GLOBAL PRIME ในการสมัครเป็นการแสดงสถานะทางการเงินในปัจจุบันของลูกค้าอย่างถูกต้อง ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ลูกค้าได้คำนวณรายได้รวม สินทรัพย์รวม และหนี้สินของลูกค้าไว้อย่างรอบคอบ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์รวม ลูกค้าได้รวมเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ของรัฐบาลและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ (ยกเว้นที่อยู่อาศัยหลัก) มูลค่าเงินสดของประกันชีวิต และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ ไว้แล้ว ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดมูลค่าหนี้สิน ลูกค้าได้รวมตั๋วเงินจ่ายแก่ธนาคาร (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ตั๋วเงินจ่ายแก่ญาติ เงินกู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นที่อยู่อาศัยหลัก) และหนี้สินอื่น ๆ ไว้แล้ว ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าลูกค้าได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับส่วนของสินทรัพย์รวมของลูกค้าซึ่งลูกค้าถือว่าเป็นเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยง ลูกค้ารับทราบดีว่าเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงคือจำนวนเงินที่ลูกค้าเต็มใจที่จะเสี่ยงและหากสูญเสียไปจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของลูกค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ GLOBAL PRIME ทราบทันทีหากสภาพการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่จะลดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของลูกค้าและ/หรือเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยง

5. กระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน

ลูกค้าตกลงและรับทราบดังต่อไปนี้ ก) การยืนยันตัวตน เพื่อช่วยรัฐบาลต่อสู้กับการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายและกิจกรรมการฟอกเงิน GLOBAL PRIME จำเป็นต้องได้รับ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ระบุตัวตนของแต่ละบุคคลที่เปิดบัญชีกับ GLOBAL PRIME เมื่อลูกค้าเปิดบัญชี GLOBAL PRIME จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) ชื่อของลูกค้า 2) วันเดือนปีเกิด 3) ที่อยู่ถาวร และ 4) หมายเลขบัตรประชาชน GLOBAL PRIME อาจตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ หรือกำหนดให้ลูกค้าระบุเอกสารระบุตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการหรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ ข) การตรวจสอบ GLOBAL PRIME อาจตรวจสอบกิจกรรมการเทรดในบัญชีเพื่อตรวจสอบหรือระบุการฟอกเงิน ค) ธนาคารต้องห้าม ห้ามมิให้ GLOBAL PRIME ดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลต่อไปนี้ (“นิติบุคคลตามมาตรา 311”): Banco Delta Asia, VEF Banka, Commercial Bank of Syria, Syrian Lebanese Commercial Bank, Myanmar Mayflower Bank, Asia Wealth Bank, สถาบันการธนาคารของพม่าใด ๆ รวมถึงสาขาในต่างประเทศ และสาขาย่อยใด ๆ ของนิติบุคคลข้างต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดของ GLOBAL PRIME จากนิติบุคคลตามมาตรา 311 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งลูกค้าไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีการเทรดของ GLOBAL PRIME ไปยังนิติบุคคลตามมาตรา 311 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากเราทราบว่านิติบุคคลตามมาตรา 311 ใด ๆ เชื่อมโยงกับบัญชีการเทรด GLOBAL PRIME ของลูกค้า เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกบัญชีหากจำเป็น

6. การอนุมัติและการบำรุงรักษาบัญชี

GLOBAL PRIME อาจปฏิเสธการสมัครของลูกค้าหรือปิดบัญชีของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของ GLOBAL PRIME แต่เพียงผู้เดียว GLOBAL PRIME อาจต้องการให้ลูกค้ามอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมให้กับ GLOBAL PRIME เพื่อให้ GLOBAL PRIME สามารถดำเนินการกับบัญชีของลูกค้าต่อไปได้ ลูกค้ารับทราบว่า GLOBAL PRIME อาจจำกัดการเทรด การชำระเงิน หรือการโอนเงินได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว GLOBAL PRIME อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมการเทรดในบัญชีของลูกค้า สามารถดูข้อมูลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานของ GLOBAL PRIME ได้ทางเว็บไซต์ (ส่วนคำถามที่พบบ่อย)

GLOBAL PRIME อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงได้ทุกเมื่อ ข้อตกลงฉบับล่าสุดจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ www.globalprime.com ของ GLOBAL PRIME ลูกค้าเข้าใจว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ได้โดยคำแถลงทางวาจาหรือการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลูกค้าพยายามทำข้อตกลงโดยไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษาทั่วไปของ GLOBAL PRIME

7. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ

ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าเป็นเจ้าของซึ่งผูกขาดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ร่วมรับผิดชอบ และตามลำดับ (หากมี) เพื่อการรักษาความลับและการปกป้องหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของลูกค้าที่อนุญาตให้ลูกค้าวางคำสั่งทางออนไลน์และเข้าถึงระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ของ GLOBAL PRIME หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นนั้นแล้วลูกค้าจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงเพิ่มเติมว่าลูกค้าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมที่มีค่านายหน้าอันเกิดจากการใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและยกเว้น GLOBAL PRIME จากความรับผิด หากบุคคลอื่นใดที่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำแก่ GLOBAL PRIME ซึ่งอาจขัดต่อคำแนะนำของลูกค้า ลูกค้าจะแจ้งให้ GLOBAL PRIME ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลต่อความเสียหาย การโจรกรรม หรือการใช้หมายเลขบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในทันที

8. ไม่มีการแนะนำหรือไม่มีคำแนะนำ

ลูกค้ารับทราบว่า GLOBAL PRIME ไม่ได้ให้และจะไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี หรือให้คำแนะนำในการเทรด ลูกค้ารับทราบว่า GLOBAL PRIME ไม่ได้เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับผลต่อการคำนวณหรือลดหย่อนภาษีหรือการปฏิบัติตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าเป็นนักลงทุนที่กำหนดทิศทางตนเอง และคำสั่งทั้งหมดที่ป้อนไม่ได้เป็นการร้องขอและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเอง หรือการตัดสินใจลงทุนของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของลูกค้า ลูกค้ายอมรับว่าทั้ง GLOBAL PRIME และพนักงานของบริษัทไม่อาจเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของลูกค้า และลูกค้าจะไม่ร้องขอหรือพึ่งพา GLOBAL PRIME หรือพนักงานของตนเพื่อขอคำแนะนำใด ๆ ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคำสั่งทั้งหมดที่ป้อน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเทรด จำนวนการเทรดที่กรอก ความเหมาะสมของการเทรดใด ๆ กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดแต่ละครั้ง และจะยกเว้น GLOBAL PRIME หรือพนักงานของบริษัทจากความรับผิดต่อการตัดสินใจลงทุนเหล่านั้น ลูกค้าเข้าใจเพิ่มเติมว่า GLOBAL PRIME ไม่ได้ตรวจสอบและจะไม่ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความเหมาะควรของธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะยกเว้น GLOBAL PRIME และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือจากความรับผิดในหนี้สิน การเงิน หรืออื่น ๆ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและการชำระเงิน) ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ คำแนะนำ การทำธุรกรรมหรือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ลูกค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของลูกค้าใช้ในบัญชีของลูกค้า หรืออันเป็นผลมาจากการละเมิดใด ๆ โดยลูกค้าของข้อตกลงร่วม การรับรอง การยอมรับ หรือการรับประกันใด ๆ ในที่นี้

9. คำแนะนำในการเทรด

GLOBAL PRIME อาจนำเสนอข่าวสารตลาด ข้อคิดเห็น แผนภูมิ และการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการในการเทรด ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญาณ และเครื่องมือช่วยเทรดอื่น ๆ เป็นครั้งคราว (“เครื่องมือช่วยเทรด”) เครื่องมือช่วยเทรดมีลักษณะทั่วไปและไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของลูกค้า ก่อนดำเนินการด้วยเครื่องมือช่วยเทรด ลูกค้าควรพิจารณาความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของตน ลูกค้ารับทราบว่า: (1) คำแนะนำและข้อมูลทางการตลาดใด ๆ ที่ GLOBAL PRIME หรือบุคคลใด ๆ ภายในบริษัทสื่อสารกับลูกค้าไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการร้องขอข้อเสนอเพื่อซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ ทั้งนี้ แม้ว่าคำแนะนำและข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่ GLOBAL PRIME เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่อาจขึ้นอยู่กับความเห็นของโบรกเกอร์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์และอาจไม่ได้รับการยืนยัน และ (3) GLOBAL PRIME ไม่มีการรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันใด ๆ และจะไม่รับผิดต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือคำแนะนำในการเทรดใด ๆ ที่มอบให้กับลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่า GLOBAL PRIME และ/หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนอาจมีตำแหน่งหรืออาจมีเจตนาที่จะซื้อหรือขายสกุลเงิน ซึ่งเป็นเรื่องของคำแนะนำทางการตลาดที่มอบให้กับลูกค้าและตำแหน่งทางการตลาดของ GLOBAL PRIME นั้นหรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนดังกล่าวใด ๆ อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำที่ GLOBAL PRIME มอบให้กับลูกค้า ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ลูกค้าตกลงที่จะยกเว้น GLOBAL PRIME กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน จาก: (ก) การไม่ส่งมอบ การจัดส่งล่าช้า หรือการส่งมอบเครื่องมือเทรดใด ๆ โดยไม่ถูกต้อง (ข) เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือเทรดใด ๆ หรือ (ค) การอาศัยหรือใช้ข้อมูลในเครื่องมือการเทรดใด ๆ ของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

10. มาร์จิ้นและข้อกำหนดการฝากเงิน

ลูกค้าจะมอบและรักษามาร์จิ้นในจำนวนดังกล่าวและในรูปแบบดังกล่าวในฐานะ GLOBAL PRIME โดยอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จิ้น GLOBAL PRIME อาจเปลี่ยนข้อกำหนดของมาร์จิ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GLOBAL PRIME มีสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนและ/หรือจำนวนทั้งหมดของตำแหน่งที่เปิด ซึ่งลูกค้าอาจได้รับหรือรักษาไว้ที่ GLOBAL PRIME GLOBAL PRIME ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดตำแหน่งใด ๆ ของลูกค้าได้ทุกเมื่อตามที่เห็นว่าจำเป็น GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากเหตุการณ์ การดำเนินการ หรือการละเว้นใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากความล่าช้า หรือความไม่ถูกต้องในการส่งคำสั่ง และ/หรือข้อมูล อันเนื่องมาจากความเสียหายหรือความล้มเหลวของสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งหรือการสื่อสารใด ๆ ตัวอย่าง มาร์จิ้นคอล (margin call) อาจล่าช้าในสภาวะตลาดที่ผันผวนและส่งผลให้มาร์จิ้นที่ใช้ได้ติดลบ มาร์จิ้นคอล (margin call) อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าตำแหน่งจะมีการป้องกันความเสี่ยงก็ตาม ในเขตอำนาจศาลที่กฎหมายอนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยรายวันหรือเครดิต ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่าบัญชีของตนอยู่ภายใต้การควบคุมของ GLOBAL PRIME GLOBAL PRIME อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ GLOBAL PRIME อาจขอ มาร์จิ้นเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ GLOBAL PRIME เชื่อว่าเป็นความรอบคอบในการดำเนินการดังกล่าว GLOBAL PRIME อาจชำระบัญชีธุรกรรมที่เปิดอยู่หรือมาร์จิ้นส่วนที่ไม่ใช่เงินสดในบัญชีของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับมาร์จิ้นคอล (margin call) หรือมียอดคงเหลือขาดดุล GLOBAL PRIME อาจถอนเงินทุนออกจากบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการชำระเงินใด ๆ ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม

11. การโยกย้าย

GLOBAL PRIME อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการล้างตำแหน่งที่เปิดอยู่ของลูกค้า การโยกย้าย ตำแหน่ง ที่เปิดอยู่ของลูกค้าเข้าสู่ช่วงเวลาการชำระบัญชีช่วงถัดไป หรือทำการส่งหรือรับการส่งมอบในนามของลูกค้าตามเงื่อนไขใด ๆ และด้วยวิธีการใด ๆ ที่เห็นว่า GLOBAL PRIME สมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดและ/หรือวิธีการในการส่งมอบ การล้าง หรือการโยกย้ายตำแหน่งที่เปิดอยู่ของลูกค้าอาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามดุลยพินิจของ GLOBAL PRIME แต่เพียงผู้เดียว ตำแหน่งใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีลูกค้าในเวลา 17.00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก (EST) อาจมีการโยกย้ายไปยังวันที่ชำระบัญชีวันถัดไป และบัญชีลูกค้าอาจถูกหักหรือให้เครดิตสำหรับส่วนต่างดอกเบี้ยสำหรับรอบระยะเวลาที่โยกย้าย

12. คำขอเพื่อยกเลิกและแก้ไข

ลูกค้ารับทราบว่าไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งได้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าหากไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งได้ ลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยการดำเนินการใด ๆ ของคำสั่งเดิม GLOBAL PRIME ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหาก GLOBAL PRIME ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งได้ ลูกค้ารับทราบเพิ่มเติมว่าความพยายามที่จะแก้ไข หรือยกเลิกและแทนที่คำสั่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการต่อคำสั่งมากเกินไป หรือการดำเนินการกับคำสั่งที่ซ้ำกัน ซึ่งระบบของ GLOBAL PRIME ไม่ได้ป้องกันการเกิดการดำเนินการมากเกินไปสำหรับคำสั่งที่ซ้ำกัน และลูกค้ารายนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด ลูกค้าตกลงที่จะไม่ถือว่าคำสั่งใด ๆ ได้รับการดำเนินการหรือยกเลิกจนกว่าลูกค้าจะได้รับการยืนยันจาก GLOBAL PRIME เกี่ยวกับการดำเนินการกับคำสั่ง ลูกค้ามีหน้าที่รับทราบถึงสถานะของคำสั่งที่รอดำเนินการของลูกค้าก่อนที่จะป้อนคำสั่งเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะติดต่อ GLOBAL PRIME ในกรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของคำสั่ง ลูกค้าตกลงที่จะตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์ของลูกค้าเป็นประจำเพื่อยืนยันสถานะคำสั่งของลูกค้า ธุรกรรมแต่ละรายการที่เปิดหรือปิดสำหรับบัญชีของลูกค้านั้นมีผลและผูกพันกับลูกค้า แม้ว่าการเปิดหรือปิดธุรกรรมจะทำให้บัญชีของลูกค้ามีการใช้งานเกินเครดิตหรือขีดจำกัดอื่น ๆ ที่ GLOBAL PRIME กำหนดไว้กับลูกค้า ธุรกรรมแต่ละรายการยังมีผลและผูกพันกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดของลูกค้าก็ตาม

13. การชำระหนี้ของบัญชี

ในกรณี: (ก) การเสียชีวิตหรือการประกาศทางศาลเกี่ยวกับการไร้ความสามารถของลูกค้า; (ข) การยื่นคำร้องในการล้มละลาย หรือคำร้องสำหรับการกำหนดผู้รับ หรือสถาบันการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกันใด ๆ โดยลูกค้าหรือต่อลูกค้า (ค) การยื่นเอกสารแนบกับบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่ดำเนินการโดย GLOBAL PRIME; (ง) มาร์จิ้นไม่เพียงพอหรือการกำหนดของ GLOBAL PRIME ว่าหลักทรัพย์ประกันใด ๆ ที่ฝากเพื่อปกป้องบัญชีของลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งบัญชีไม่เพียงพอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเสนอราคาของตลาดในปัจจุบันเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี (จ) ลูกค้าไม่สามารถมอบข้อมูลใด ๆ ที่ร้องขอให้ GLOBAL PRIME ตามข้อตกลงนี้ หรือ (ฉ) สถานการณ์หรือการพัฒนาอื่นใดที่ GLOBAL PRIME เห็นว่าเหมาะสมสำหรับการคุ้มครองและตามดุลยพินิจของ GLOBAL PRIME โดยอาจใช้การดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือมากกว่า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ขายหรือซื้อสัญญาส่งมอบเงินตรา หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ถือหรือทั้งหมด หรือดำเนินการสำหรับลูกค้า และ (2) ยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาที่ค้างอยู่ใด ๆ หรือทั้งหมด หรือข้อผูกพันอื่นใดที่ทำกับลูกค้า การดำเนินการใด ๆ ข้างต้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมาร์จิ้นหรือมาร์จิ้นเพิ่มเติม และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการขาย หรือการซื้อ หรือการแจ้งอื่น ๆ ต่อลูกค้า ตัวแทนส่วนบุคคลของลูกค้า ทายาท ผู้ดำเนินการ ผู้จัดการมรดก ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับมรดก หรือผู้มอบหมาย และไม่ว่าผลประโยชน์จากการถือสิทธิ์เป็นเจ้าของจะเป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวหรือถือร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม และหากไม่มีกิจกรรมการเทรดและ/หรือธุรกรรมยอดคงเหลือ และ/หรือตำแหน่งที่เปิดในบัญชีซื้อขาย (ไม่มีการฝาก/ถอนออกจากบัญชีซื้อขาย) เป็นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันใด ๆ และยอดคงเหลือในบัญชีมีไม่เกิน 10 USD จะถือว่าบัญชีซื้อขายดังกล่าวเป็น ‘บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน’ และเก็บไว้ถาวร สามารถนำบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานมาเปิดใช้งานใหม่ได้ตามคำขอของลูกค้า

14. คำแนะนำในการล้างวันที่การชำระราคา

จะต้องให้คำแนะนำในการล้างตำแหน่งสกุลเงินที่เปิดก่อนการชำระราคามาถึงในวันที่ชำระราคาให้แก่ GLOBAL PRIME อย่างน้อยหนึ่ง (1) วันทำการก่อนวันที่ชำระราคาหรือวันมูลค่า อีกทางเลือกหนึ่ง เงินทุนที่เพียงพอในการจัดส่งหรือเอกสารการจัดส่งที่จำเป็นจะต้องอยู่ในความครอบครองของ GLOBAL PRIME ภายในช่วงเวลาเดียวกันที่อธิบายไว้ข้างต้น หากไม่ได้รับทั้งคำแนะนำ เงินทุน หรือเอกสาร GLOBAL PRIME อาจล้างตำแหน่งที่เปิดอยู่ของลูกค้า โยกย้าย ตำแหน่ง ของลูกค้าเข้าสู่ช่วงเวลาการชำระบัญชีช่วงถัดไป หรือทำการส่งหรือรับการส่งมอบในนามของลูกค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวและด้วยวิธีการดังกล่าวที่ GLOBAL PRIME เห็นว่าสมเหตุสมผล ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ค่าใช้จ่าย

ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเพิ่มราคา และการลดราคา ค่าใช้จ่ายจากรายงานการเงิน ค่าใช้จ่ายจากบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคำสั่ง ค่าใช้จ่ายการโอนบัญชี ค่าธรรมเนียมการแนะนำนายหน้าและผู้จัดการเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ที่เกิดจาก GLOBAL PRIME ที่ให้บริการในที่นี้ GLOBAL PRIME อาจเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นหรือตามดุลยพินิจของ GLOBAL PRIME แต่เพียงผู้เดียว และลูกค้าจะอนุญาตให้ GLOBAL PRIME ถอนจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวใด ๆ ออกจากบัญชีของลูกค้า การชำระเงินทั้งหมดที่จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ที่อยู่นอกเหนือจากการชำระค่าคอมมิชชันและมาร์จิ้น จะครบกำหนดทันทีตามการเรียกร้องของ GLOBAL PRIME ซึ่งอาจกระทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเรียกร้องแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระเงินดังกล่าว และ GLOBAL PRIME จะต้องได้รับยอดคงเหลือเงินสดเต็มจำนวนในบัญชีของลูกค้า ในการพิจารณาว่าจะรับการชำระเงินจากลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือไม่ GLOBAL PRIME จะคำนึงถึงหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย การล้มละลาย การฟอกเงิน และ/หรือการกระทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษี ด้วยเหตุนี้ GLOBAL PRIME สามารถใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดโดยคำนึงถึงกฎหมายในการปฏิเสธการชำระเงินจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกและคืนเงินไปยังแหล่งที่มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GLOBAL PRIME อาจไม่รับการชำระเงินจากบัญชีธนาคารหากไม่เป็นที่ประจักษ์แก่ GLOBAL PRIME ว่าบัญชีธนาคารนั้นอยู่ในชื่อของลูกค้า

16. การฝากเงินและการถอนเงิน

GLOBAL PRIME จะไม่รับหรือจ่ายเงินทุนของลูกค้าในสกุลเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การทำธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ GLOBAL PRIME จะต้องดำเนินการโดยการโอนผ่านธนาคาร เช็ค หรือวิธีการอื่นซึ่ง GLOBAL PRIME สามารถยืนยันข้อมูลประจำตัวของทั้งผู้ส่งและผู้รับ และที่ GLOBAL PRIME เห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว GLOBAL PRIME จะทำธุรกรรมการฝากเงิน/การถอนเงินระหว่างบัญชี GLOBAL PRIME ของลูกค้าและบัญชีอื่นที่อยู่ในชื่อของลูกค้า หรือที่ลูกค้าแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนต่อ GLOBAL PRIME เท่านั้น GLOBAL PRIME อาจจำกัดตัวเลือกการถอนเงินของลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

17. รายงานการเงินและการยืนยัน

รายงานการยืนยันคำสั่งและรายงานการเงินของบัญชีสำหรับลูกค้าจะถือว่าถูกต้องและเป็นที่ยุติ รวมทั้งมีผลผูกพันกับลูกค้า หากไม่มีการคัดค้านในทันทีที่ได้รับและการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่ง (1) วันทำการหลังจากการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า GLOBAL PRIME จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีของลูกค้าได้ทุกเมื่อด้วยการล็อกอินออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต GLOBAL PRIME จะไม่ส่งการยืนยันการเทรดผ่านการส่งทางไปรษณีย์ การไม่คัดค้านจะถือเป็นการให้สัตยาบันต่อการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดย GLOBAL PRIME หรือตัวแทนของ GLOBAL PRIME ก่อนที่ลูกค้าจะได้รับรายงานดังกล่าว ความไม่สามารถรับการยืนยันการเทรดจะไม่ปลดข้อผูกมัดของลูกค้าในการคัดค้านที่ระบุไว้ในที่นี้

18. การสื่อสาร

จะมีการส่งรายงาน ถ้อยแถลง ประกาศ และการสื่อสารอื่น ๆ ให้ลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศไปยังบัญชีออนไลน์ของลูกค้า หรือทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในใบสมัครของลูกค้า หรือไปยังที่อยู่อีเมลอื่น ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้กับ GLOBAL PRIME เป็นครั้งคราว GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อที่ส่งทางอีเมลหรือหากอีเมลล่าช้า ไม่ว่าความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการรับการติดต่อนั้นเกิดจาก GLOBAL PRIME หรือบุคคลภายนอก การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งทางอีเมลจะถือเป็นการส่งโดย GLOBAL PRIME เมื่อประกาศ หรือส่ง และถือว่าส่งถึงลูกค้าเป็นการส่วนตัวไม่ว่าลูกค้าจะได้รับจริงหรือไม่ก็ตาม หากลูกค้าไม่สามารถสื่อสารกับบริษัทด้วยเหตุผลใดก็ตามและในเวลาใดก็ตาม แล้ว GLOBAL PRIME ไม่ได้รับการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งมาจากลูกค้า หรือลูกค้าไม่ได้รับการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งโดย GLOBAL PRIME ภายใต้ข้อตกลงนี้ GLOBAL PRIME จะไม่: (ก) รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าได้รับ อันเป็นผลมาจากการกระทำ ความผิดพลาด ความล่าช้า หรือการละเว้นที่เกิดจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเปิดธุรกรรมได้ และ (ข) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเป็นผลมาจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น หรือความล่าช้าอันเป็นผลมาจากความไม่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปิดธุรกรรมได้ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถสื่อสารกับ GLOBAL PRIME อันเป็นผลมาจากการฉ้อโกงของบริษัท การผิดนัดหรือการเพิกเฉยโดยเจตนา

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งโดยลูกค้าหรือในนามของตนนั้นเป็นความเสี่ยงของลูกค้า และอนุญาตให้ GLOBAL PRIME ใช้และดำเนินการและปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาต และมีผลผูกพันกับลูกค้าอย่างเต็มที่ การสื่อสารใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม) ที่บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการส่งโดยลูกค้า หรือในนามของลูกค้าโดยตัวแทนหรือคนกลางใด ๆ ที่ GLOBAL PRIME เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าได้รับอนุญาตจากลูกค้าอย่างถูกต้อง ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทจะใช้หมายเลขบัญชีและ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อระบุตัวตนลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากลูกค้า หากลูกค้าสงสัยว่าบุคคลอื่นล่วงรู้หรืออาจใช้หมายเลขบัญชีและ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือรายละเอียดการรักษาความปลอดภัย ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

19. การสื่อสารทางอีเมลและทางอิเล็กทรอนิกส์

อีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงและส่งจาก GLOBAL PRIME อยู่ภายใต้การตรวจสอบ ตรวจทาน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าหรือผู้รับตามที่ระบุของลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการรับอีเมลจากผู้รับตามที่ระบุของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะยกเว้น GLOBAL PRIME จากความรับผิดสำหรับความล่าช้าในการส่งอีเมล โดยไม่คำนึงว่าความล่าช้านั้นเกิดจาก GLOBAL PRIME หรือบุคคลภายนอก อีเมลที่ส่งไปยังและส่งจากที่อยู่ของ GLOBAL PRIME อาจเก็บรักษาไว้โดยระบบอีเมลขององค์กร GLOBAL PRIME ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้อีเมลในการส่งคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายสกุลเงิน และตกลงเพิ่มเติมว่า GLOBAL PRIME ไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือการละเว้นใด ๆ ที่จะกระทำอันเป็นผลมาจากข้อความอีเมลใด ๆ ที่ลูกค้าส่งไปยัง GLOBAL PRIME การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับ GLOBAL PRIME ผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์ไร้สาย หรือบริการทัชโทน (touchtone) ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบ การตรวจทาน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับ และการสื่อสารดังกล่าวอาจได้รับการเก็บรักษาไว้โดย GLOBAL PRIME GLOBAL PRIME อาจสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล หรือข้อความตัวอักษร หรือโดยการประกาศข้อความบนบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง และลูกค้ายินยอมให้ GLOBAL PRIME โทรหาลูกค้าได้ทุกเมื่อ บริษัทจะใช้ที่อยู่ โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีของลูกค้า หรือที่อยู่ โทรศัพท์ หรืออีเมลอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าอาจแจ้งไปยัง GLOBAL PRIME ในภายหลัง หรือที่อยู่อีเมลใด ๆ ที่จัดสรรให้กับลูกค้าภายในบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์

20. การบันทึก

ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่าการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าระหว่างลูกค้าและบุคลากร GLOBAL PRIME อาจได้รับการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีหรือไม่มีการใช้อุปกรณ์เตือนเสียงอัตโนมัติ ลูกค้ายินยอมเพิ่มเติมให้ใช้การบันทึกและการถอดเสียงดังกล่าวเป็นหลักฐานโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกค้า หรือ GLOBAL PRIME ทำลายการบันทึกดังกล่าวในช่วงเวลาปกติตามขั้นตอนทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของ GLOBAL PRIME และลูกค้ายินยอม ในที่นี้ต่อการทำลายดังกล่าว

21. ความรับผิดชอบของ

GLOBAL PRIME GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งคำสั่ง อันเนื่องมาจากการขัดข้องหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการส่งหรือการสื่อสาร ไฟฟ้าดับ หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือความคาดหมายของ GLOBAL PRIME ทั้งนี้ GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดของตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่ GLOBAL PRIME ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้

22. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของเงินตรา

หากลูกค้าสั่ง GLOBAL PRIME ในการเข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ: (ก) ผลกำไรหรือการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดังกล่าวจะส่งผลต่อบัญชีและความเสี่ยงของลูกค้าทั้งหมด (ข) จะต้องทำการฝากเงินเริ่มต้นและเงินฝากในภายหลังทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมาร์จิ้นในสกุลเงิน USD หรือสกุลเงินอื่นซึ่ง GLOBAL PRIME สามารถเลือกที่จะยอมรับในจำนวนเงินดังกล่าวตามที่ GLOBAL PRIME สามารถกำหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยการฝากเงินภายหลังจะเป็นสกุลเงินเดียวกันกับการฝากเงินเริ่มต้น; และ (ค) GLOBAL PRIME ได้รับอนุญาตให้แปลงเงินทุนในบัญชีของลูกค้าเพื่อเป็นมาร์จิ้นในและจากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย GLOBAL PRIME ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยพิจารณาจากอัตราในตลาดเงินที่มีในขณะนั้น

23. การรับความเสี่ยง

ลูกค้ารับทราบว่าการลงทุนในธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มผลทางการเงินเป็นการเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง และเหมาะสมสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินประกันของตนเท่านั้น ลูกค้าเข้าใจว่าเนื่องจากจะมีการกำหนดใช้มาร์จิ้นระดับต่ำทั่วไปในการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงราคาในการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลให้สูญเสียเงินประกันของลูกค้า ลูกค้ารับประกันว่าลูกค้าเต็มใจและสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางการเงินและอื่น ๆ จากการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในการพิจารณาให้ GLOBAL PRIME ดำเนินการกับบัญชีของตน ลูกค้าตกลงที่จะยกเว้น GLOBAL PRIME จากความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อเสนอในการเทรด หรือของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของตน ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับการค้ำประกันดังกล่าวจาก GLOBAL PRIME หรือจากตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่แนะนำใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ลูกค้าดำเนินการกับบัญชี GLOBAL PRIME ของตน และไม่ได้ทำข้อตกลงนี้เพื่อพิจารณาหรืออาศัยการค้ำประกันหรือการรับรองที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวใด ๆ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับการค้ำประกันดังกล่าวจาก GLOBAL PRIME หรือจากตัวแทนของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่แนะนำใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ลูกค้าดำเนินการกับบัญชี GLOBAL PRIME ของตน และไม่ได้ทำข้อตกลงนี้เพื่อพิจารณาหรืออาศัยการค้ำประกันหรือการรับรองที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวใด ๆ

24. การไม่มีข้อตกลงแบบแยก

ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าไม่มีข้อตกลงแยกที่ทำกับโบรกเกอร์ของลูกค้า หรือพนักงาน GLOBAL PRIME หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับการเทรดในบัญชี GLOBAL PRIME ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อตกลงใด ๆ ในการรับประกันผลกำไรหรือการจำกัดการขาดทุนในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GLOBAL PRIME เป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีเกี่ยวกับข้อตกลงใด ๆ ประเภทนี้ นอกจากนี้ ลูกค้าเข้าใจว่าการรับรองใด ๆ ที่ดำเนินการโดยใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า ซึ่งแตกต่างไปจากข้อความใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจาก GLOBAL PRIME จะต้องมีการแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GLOBAL PRIME ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าต้องอนุญาตธุรกรรมทุกรายการก่อนที่จะดำเนินการ เว้นแต่ลูกค้ามอบดุลยพินิจให้กับบุคคลอื่นโดยการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบจำกัด (“LPOA”) ของ GLOBAL PRIME ธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ จะต้องได้รับการแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GLOBAL PRIME ทราบตามข้อกำหนดการแจ้งให้ทราบของข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้และยกเว้น GLOBAL PRIME

จากความรับผิดในความเสียหายหรือความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถแจ้งฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GLOBAL PRIME ภายในหนึ่ง (1) วันทำการของเหตุการณ์ใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ ประกาศทั้งหมดที่จำเป็นในส่วนนี้จะได้รับการส่งไปยัง GLOBAL PRIME ที่สำนักงานใหญ่

25. บัญชีร่วม

หากบัญชีนี้ถือครองโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือบัญชีร่วมทั้งหมดจะต้องร่วมกันรับผิดและรับผิดแทนกันต่อ GLOBAL PRIME สำหรับข้อผูกพันใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากธุรกรรมในบัญชี และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี นอกจากนี้ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแต่ละรายมีอำนาจ: ก) ทำการเทรดสำหรับบัญชี ข) รับการติดต่อทางอีเมลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ค) รับ ฝาก หรือถอนเงินจากบัญชี ง) ดำเนินการตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ จ) ดำเนินการกับ GLOBAL PRIME อย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง GLOBAL PRIME มีอำนาจกำหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ ของบัญชีดำเนินการร่วมกันในเรื่องของบัญชี GLOBAL PRIME ทำการควบคุมความปลอดภัยของบัญชีแบบรายบุคคลหรือร่วมกัน ในกรณีที่ GLOBAL PRIME ได้รับการแจ้งข้อพิพาทระหว่างหรือคำแนะนำที่ขัดแย้งกันจากผู้ถือบัญชีร่วม GLOBAL PRIME อาจแต่ไม่จำเป็นต้องวางข้อจำกัดในบัญชี รวมถึงข้อจำกัดในการถอนหรือโอนออกจากบัญชีจนกว่า GLOBAL PRIME จะได้รับเอกสารที่น่าพอใจว่ามีการแก้ไขข้อพิพาทแล้ว หรือผู้ถือบัญชีร่วมทั้งหมดให้คำแนะนำร่วมแก่ GLOBAL PRIME ในกรณีที่ผู้ถือบัญชีรายใดเสียชีวิต ผู้ถือบัญชีร่วมที่เหลือจะต้องแจ้งให้ GLOBAL PRIME ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และก่อนหรือหลังได้รับการแจ้งดังกล่าว GLOBAL PRIME อาจใช้ดำเนินการดังกล่าว กำหนดขั้นตอนดังกล่าว ร้องขอเอกสารดังกล่าว เก็บรักษาส่วนดังกล่าวของบัญชี และจำกัดการทำธุรกรรมในบัญชีเนื่องจาก GLOBAL PRIME อาจถือว่าเหมาะสมเพื่อปกป้อง GLOBAL PRIME จากภาษี ความรับผิด ค่าปรับ หรือการขาดทุนใด ๆ ภายใต้กฎหมายในปัจจุบันหรือในอนาคต หรืออื่น ๆ หลักทรัพย์ของเจ้าของบัญชีใด ๆ ที่เสียชีวิตจะต้องรับผิด และผู้รอดชีวิตจะยังคงต้องรับผิดต่อ GLOBAL PRIME สำหรับข้อผูกพันทั้งหมดในบัญชีไม่ว่าในทางใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการเสร็จสิ้นธุรกรรมที่เริ่มต้นขึ้นก่อนที่จะได้รับการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ตายจาก GLOBAL PRIME เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเกิดขึ้นในการชำระหนี้บัญชี หรือการปรับผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ ถือว่าเจ้าของบัญชีแต่ละคนมีส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน

26. บัญชีที่มีการจัดการ

สำหรับบัญชีที่มีการจัดการ ผู้จัดการด้านการเงิน คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับบัญชีในนามของเจ้าของผลประโยชน์ของบัญชี ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้พิทักษ์ ผู้ควบคุม ผู้คุ้มครอง ผู้ดำเนินการ ผู้จัดการมรดก ทนายความ หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน หรือบุคคลอื่นที่ลูกค้าให้สิทธิ์ในการเทรดผ่านบัญชี ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า GLOBAL PRIME อาจ (แต่ไม่จำเป็น) ตรวจสอบการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ของผู้จัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และไม่รับผิดชอบในการกำหนดว่าการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของผู้จัดการด้านการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีของผู้จัดการด้านการเงินดังกล่าวหรือไม่ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับเพิ่มเติมว่า GLOBAL PRIME ไม่รับผิดชอบในการระบุความถูกต้องของสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคลในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านการเงิน ลูกค้ายอมรับที่จะยกเว้น GLOBAL PRIME และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือจากความรับผิดในหนี้สิน ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและการเบิกจ่ายค่าทนายความที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของผู้จัดการด้านการเงินของลูกค้า

27. การแก้ไข

ลูกค้าตกลงในที่นี้ว่า GLOBAL PRIME อาจแก้ไขข้อตกลงนี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งอีเมลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อตกลงนี้ไปยังลูกค้า หรือโดยการเผยแพร่ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทเมื่อจำเป็น และจะถือว่าลูกค้ามีข้อผูกพันตามเงื่อนไขของการแก้ไขดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงนี้ หากลูกค้าป้อนคำสั่งใด ๆ นอกเหนือจากคำสั่งชำระบัญชี หรือหากลูกค้าไม่ชำระบัญชีตำแหน่งที่เปิดของลูกค้าและแนะนำ GLOBAL PRIME เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากที่ GLOBAL PRIME ได้ส่งการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ให้กับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้เผยแพร่ข้อตกลงที่มีการแก้ไขบนเว็บไซต์ทางการของบริษัท ข้อตกลงที่มีการแก้ไขใด ๆ จะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่าง GLOBAL PRIME ในหัวข้อเดียวกัน และจะมีผลบังคับกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังหรือที่ค้างอยู่ในวันที่ข้อตกลงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

28. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ข้อตกลงนี้ เอกสารแนบใด ๆ ในที่นี้ รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขที่มีอยู่ในคำแถลงและการยืนยันประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ หากบทบัญญัติหรือเงื่อนไขใดของข้อตกลงนี้จะถูกถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรกำกับดูแลหรือที่ใช้การกำกับดูแลตนเอง จะถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของศาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรกำกับดูแลหรือที่ใช้การกำกับดูแลตนเองหากจำเป็น ความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ และดังนั้นข้อตกลงนี้จะได้รับการดำเนินการประหนึ่งว่าบทบัญญัติหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่ได้อยู่ในที่นี้

29. ผลผูกพัน

ข้อตกลงนี้จะมีความต่อเนื่องและจะครอบคลุมเป็นรายบุคคลและโดยรวมต่อบัญชีทั้งหมดของลูกค้าที่เปิดหรือเปิดใหม่กับ GLOBAL PRIME ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในเวลาใดก็ตามกับบุคลากรของ GLOBAL PRIME หรือผู้สืบทอด ผู้มอบหมาย หรือบริษัทในเครือ ข้อตกลงนี้รวมถึงการอนุญาตทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ GLOBAL PRIME และผู้สืบทอด และผู้มอบหมายของบริษัท ไม่ว่าจะโดยการควบรวม การรวมกิจการ หรืออื่น ๆ และจะมีผลผูกพันกับลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ ผู้ดำเนินการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการมรดก ผู้แทนทางกฎหมาย ผู้สืบทอด และผู้มอบหมายของลูกค้า ลูกค้าให้สัตยาบันในการทำธุรกรรมทั้งหมดกับ GLOBAL PRIME ที่มีผลก่อนวันที่ของข้อตกลงนี้ และตกลงว่าสิทธิและข้อผูกพันของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

30. การยุติ

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการยุติ และลูกค้าอาจยุติได้ทุกเมื่อหากลูกค้าไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่และไม่มีหนี้สินใด ๆ ที่ถืออยู่หรือเป็นหนี้ GLOBAL PRIME เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการยุติผ่านทางอีเมลเป็นลายลักษณ์อักษรตามจริงจาก GLOBAL PRIME หรือเมื่อใดก็ตามที่ GLOBAL PRIME ส่งหนังสือแจ้งการยุติไปยังลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่าการยุติดังกล่าวจะไม่เป็นการปลดข้อผูกมัดของคู่สัญญาใดฝ่ายหนึ่งใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และจะไม่ปลดข้อผูกมัดใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

การระงับหรือการยุติข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อผูกมัดใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ค้างอยู่ใด ๆ หรือสิทธิทางกฎหมายหรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชันที่ถึงกำหนดใด ๆ ให้แก่ GLOBAL PRIME และหลังจากชดใช้จำนวนเงินคงค้างใด ๆ แล้ว GLOBAL PRIME จะปิดบัญชีของลูกค้า

31. การชดใช้ค่าเสียหาย

ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและยกเว้น GLOBAL PRIME บริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้สืบทอด และผู้มอบหมายของบริษัทจากความรับผิดในและต่อหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดย GLOBAL PRIME ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบของลูกค้าในที่นี้อย่างเต็มที่และตามเวลาที่เหมาะสม หรือหากการรับรองและการรับประกันใด ๆ ไม่เป็นจริงและไม่ถูกต้อง ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับ GLOBAL PRIME ในทันที ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดย GLOBAL PRIME ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอื่นใดระหว่าง GLOBAL PRIME และลูกค้า

ลูกค้ายอมรับด้วยว่าตนจะยกเว้น GLOBAL PRIME จากความรับผิดต่อความสูญเสีย หนี้สิน การตัดสิน คดีฟ้องร้อง คดีความ การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าได้รับผลจากหรือเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นโดยบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยใช้หมายเลขบัญชี และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือรายละเอียดความปลอดภัยที่ลูกค้ากำหนดไม่ว่าลูกค้าจะอนุญาตการเข้าถึงดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดต่อการผิดนัด การละเว้น ข้อผิดพลาด หรือความผิดพลาดใด ๆ ของบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากผลของความประมาท การฉ้อโกง หรือการผิดนัดโดยเจตนาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลภายนอกนั้นของ GLOBAL PRIME เอง ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริการของ GLOBAL PRIME จัดทำโดยบุคคลภายนอก และบริษัทไม่รับผิดต่อความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลที่ให้ GLOBAL PRIME ยกเว้นในกรณีที่ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นดังกล่าวเกิดจากความประมาท การฉ้อโกง หรือการผิดนัดโดยเจตนาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลภายนอกนั้นของบริษัทเอง

GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดต่อลูกค้าเกี่ยวกับความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าต้องรับ อันเป็นผลมาจาก: (ก) ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง หรือความล้มเหลวต่อทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของ GLOBAL PRIME หรือระบบหรือลิงก์เครือข่ายใด ๆ หรือวิธีการสื่อสารอื่นใด หรือ (ข) ไวรัสคอมพิวเตอร์หนอนคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บอมบ์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ที่นำเข้าสู่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของลูกค้าผ่านบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ของ GLOBAL PRIME โดยปราศจากความลำเอียงต่อข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ ยกเว้นในกรณีที่การสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง หรือการผิดนัดโดยเจตนาของ GLOBAL PRIME เอง

GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดต่อลูกค้าเกี่ยวกับความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเป็นผลมาจาก: (ก) ลูกค้าไม่สามารถเปิดหรือปิดธุรกรรมใด ๆ ได้ หรือ (ข) สาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ GLOBAL PRIME และผลกระทบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ GLOBAL PRIME ที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยปราศจากความลำเอียงต่อข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้

GLOBAL PRIME จะไม่รับผิดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการสูญเสียใด ๆ ที่เป็นผลข้างเคียงของการสูญเสียหรือความเสียหายหลัก และที่ไม่ใช่ผลที่คาดการณ์ได้จากการละเมิดข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร ความล้มเหลวในการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียง อันเกิดจากการกระทำหรือการละเลยใด ๆ ของ GLOBAL PRIME ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากความลำเอียงต่อข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้

32. ความยินยอมด้านธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทเดียวกัน

ผู้ลงนามด้านล่างนี้รับทราบและตกลงว่า GLOBAL PRIME อาจทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าสำหรับการเทรดใด ๆ ที่ป้อนสำหรับบัญชีของผู้ลงนามด้านล่าง ผู้ลงนามด้านล่างนี้ยินยอมต่อธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไข (หากมี) ซึ่งมีอยู่ในกฎหรือข้อบังคับของธนาคาร สถาบัน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์ใด ๆ ที่ดำเนินการคำสั่งซื้อหรือขายดังกล่าวและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไข

33. คำศัพท์และหัวเรื่อง

คำว่า “GLOBAL PRIME” จะถือว่าหมายรวมถึง GLOBAL PRIME บริษัทในเครือ แผนก ผู้สืบทอด และผู้มอบหมาย คำว่า “ลูกค้า” จะหมายถึง คู่สัญญาหนึ่งฝ่าย (หรือคู่สัญญาหลายฝ่าย) ที่ดำเนินการตามข้อตกลง และคำว่า “ข้อตกลง” จะหมายรวมถึงข้อตกลงและการอนุญาตอื่น ๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบัญชีของลูกค้ากับ GLOBAL PRIME ไม่ว่าจะดำเนินการเมื่อใดก็ตาม หัวเรื่องของย่อหน้าในข้อตกลงนี้แทรกไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการจำกัดประโยชน์ต่อการให้บริการหรือส่งผลกระทบต่อความหมายของข้อกำหนดใด ๆ

34. การยอมรับ

ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าได้รับการยอมรับโดย GLOBAL PRIME และไม่กลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างลูกค้าและ GLOBAL PRIME จนกว่าข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย GLOBAL PRIME

35. เขตอำนาจศาล สถานที่พิจารณาคดี การสละสิทธิ์การตัดสินคดีโดยลูกขุน และการลดระยะเวลาอายุความ

ลูกค้ายอมรับว่าการฟ้องคดีแพ่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดระหว่าง GLOBAL PRIME หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทในฝ่ายหนึ่งกับลูกค้าซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบัญชีของลูกค้า จะได้รับการเบิกความ นั่งพิจารณาและแก้ไขโดยนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐวานูอาตูเท่านั้น และด้วยประการนี้ ลูกค้าสามารถขอสละสิทธิ์การตัดสินคดีโดยลูกขุนในการดำเนินการดังกล่าวหรือการดำเนินการใด ๆ และสามารถขอสละสิทธิ์ในการโอนการดำเนินการดังกล่าวไปยังสถานที่อื่นใดได้ ลูกค้าจะไม่ดำเนินการไม่ว่าในรูปแบบใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการทำธุรกรรมในที่นี้เกินกว่าหนึ่งปีหลังจากเกิดมูลฟ้อง ด้วยประการนี้ ลูกค้าจะยื่นและยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลในศาลใด ๆ ของสาธารณรัฐวานูอาตู

36. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้ และสิทธิ รวมถึงข้อผูกมัดของคู่สัญญาในที่นี้จะอยู่ภายใต้การควบคุม ตีความ และบังคับใช้ทุกประการโดยกฎหมายของสาธารณรัฐวานูอาตู โดยไม่คำนึงถึงการเลือกใช้หลักกฎหมาย

37. การใช้เว็บไซต์ของ GLOBAL PRIME

เว็บไซต์ อ้างถึงเว็บไซต์ของ GLOBAL PRIME (www.gmiedge.com และเว็บไซต์เพิ่มเติมที่ GLOBAL PRIME อาจจดทะเบียน) โดยเว็บไซต์จะจัดหาเนื้อหาและข้อมูลแก่ลูกค้า เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่จัดหามีไว้เพื่อความสะดวก แต่อาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ลูกค้าตกลงที่จะใช้ตามการยืนยันการทำธุรกรรมและรายงานการเงินของลูกค้าเป็นบันทึกอย่างเป็นทางการของบัญชีของลูกค้าทุกเมื่อ ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโดยเฉพาะ ข้อมูล คือ ข้อมูลทางการเงินหรือการลงทุนที่บุคคลภายนอกจัดหาให้แก่ GLOBAL PRIME โดย GLOBAL PRIME จัดหาให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลการตลาด ข่าวสาร การวิจัย การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเห็น หรือเครื่องมือ ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นการจัดหาจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้แต่ไม่สามารถรับประกันได้ ข้อมูลที่จัดหาในเว็บไซต์ของเราไม่ได้ดัดแปลงให้เข้ากับลูกค้ารายใดโดยเฉพาะ และลูกค้าเข้าใจว่าข้อมูลที่จัดหาให้กับลูกค้าไม่ใช่คำแนะนำสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อและ/หรือการขายสกุลเงินใด ๆ GLOBAL PRIME อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ปรับปรุงให้ดีขึ้น ลบ หรือยุติส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ GLOBAL PRIME โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก GLOBAL PRIME ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่จัดทำโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

38. ข้อมูลการตลาด ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ

ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลการตลาด ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั้นมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของลูกค้า และลูกค้าจะไม่ส่งซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GLOBAL PRIME

39. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

GLOBAL PRIME จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในคำแถลงนโยบายของ GLOBAL PRIME ที่นี่เท่านั้น

40. เหตุสุดวิสัย

บริษัทอาจพิจารณาตามความเห็นที่สมเหตุสมผลว่ามีสภาวะตลาดฉุกเฉินหรือผิดปกติ (“เหตุสุดวิสัย”) ซึ่งในกรณีนี้ GLOBAL PRIME จะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ เหตุสุดวิสัยจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: (ก) การกระทำ เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุฉุกเฉินระดับชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือความวุ่นวายในบ้านเมือง การดำเนินการของรัฐบาล การก่อการร้าย การปะทุหรือการคุกคามของสงครามหรือการสู้รบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การชำรุดเสียหาย (ข) การหยุดชะงักหรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ อิเล็กทรอนิกส์ ความล้มเหลวของอุปกรณ์สื่อสารหรือผู้จำหน่าย การก่อความไม่สงบ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การปิดงาน หรือภัยพิบัติระหว่างประเทศอื่นใด วิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง หรือภัยธรรมชาติ) ซึ่งขัดขวางไม่ให้ GLOBAL PRIME รักษาตลาดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตราสารหนึ่งรายการขึ้นไป ตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของ GLOBAL PRIME (ค) การระงับ การชำระบัญชี หรือการปิดตลาดใด ๆ หรือการละทิ้ง หรือความล้มเหลวของเหตุการณ์ใด ๆ ที่ GLOBAL PRIME เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา หรือการกำหนดข้อจำกัด หรือข้อกำหนดพิเศษหรือผิดปกติในการเทรดในตลาดดังกล่าว หรือในเหตุการณ์ใด ๆ (ง) สภาวะตลาดผิดปกติ หรือ (จ) เหตุการณ์ การดำเนินการ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผลภายในการควบคุมของ GLOBAL PRIME และผลกระทบของเหตุการณ์นั้นทำให้ GLOBAL PRIME ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้

หาก GLOBAL PRIME ระบุว่ามีเหตุสุดวิสัยอยู่ GLOBAL PRIME สามารถใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในทุกเมื่อเพื่อใช้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนต่อไปนี้: (ก) เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นของลูกค้า (ข) ปิดธุรกรรมของลูกค้าที่เปิดอยู่ทั้งหมดหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ระดับการปิดดังกล่าวตามที่ GLOBAL PRIME เชื่อว่าเหมาะสม (ค) ระงับหรือปรับเปลี่ยนการใช้ข้อกำหนดทั้งหมดหรือใด ๆ ของข้อตกลงนี้ในขอบเขตที่เหตุสุดวิสัยทำให้ GLOBAL PRIME ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นปัญหาได้

รียน   คุณลูกค้า

ขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถตอบแชทได้ในขณะนี้ เนื่องจากเวลาทำการของเราคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ในระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถส่ง e-mail ข้อสงสัยต่าง ๆ มาที่ [email protected] อย่างไรก็ตามทางเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อและต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง