คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยง

คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยง

คำชี้แจงสั้น ๆ นี้ไม่เปิดเผยความเสี่ยงอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในแง่ของความเสี่ยงดังกล่าว ลูกค้าต้องทำธุรกรรมตามความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ลูกค้ากำหนดขึ้น และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องเผชิญเท่านั้น ลูกค้าบางรายอาจไม่เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมในสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องพิจารณาว่าธุรกรรมนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการเงิน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

บริการเทรดของ Global Prime Limited ไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นหากลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินใด ๆ ลูกค้าควรขอคำแนะนำอิสระจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดทราบว่า มูลค่าการลงทุนของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และลูกค้าอาจไม่สามารถเรียกคืนเงินลงทุนครั้งแรกของตนเสมอไป นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ผลการดำเนินการในอดีตเป็นการชี้นำถึงผลการดำเนินการในอนาคต

เลเวอเรจเอฟเฟกต์ (Leverage effect)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงในธุรกรรมเลเวอเรจ มูลค่าของมาร์จิ้นเริ่มต้นค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของตลาดที่ค่อนข้างน้อยอาจนำไปสู่ผลกระทบตามสัดส่วนที่มากขึ้นต่อเงินที่ฝาก หรือที่ลูกค้าจะฝากซึ่งอาจพัฒนาในทางลบหรือเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ ลูกค้าอาจสูญเสียมาร์จิ้นเริ่มต้นทั้งหมดและเงินฝากอื่นใดเพื่อรักษาตำแหน่งของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดที่ลูกค้าใช้และสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่เลือก

คำสั่งและกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง

การออกคำสั่ง “stop-loss” หรือ “price-limit” และคำสั่งที่มีเงื่อนไขอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวนมากไม่จำเป็นต้องจำกัดการขาดทุนของลูกค้าภายในจำนวนที่คาดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดนำไปสู่การไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ การใช้กลยุทธ์ตำแหน่งรวมกัน เช่น “การทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง” (arbitrage) และ “การเทรดแบบสแทรดเดิล” (straddle trading) อาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับการรักษา “สถานะของผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส” (long position) หรือ “สถานะของผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์ส” (short position) ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าไม่ว่าข้อมูลใด ๆ ที่อาจนำเสนอโดย Global Prime Limited มูลค่าของตราสารอาจผันผวนลงหรือสูงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่การลงทุนอาจลดน้อยลงจนไม่มีมูลค่าเลย

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ลูกค้าควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อาจมีการเรียกเก็บ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะส่งผลต่อกำไรสุทธิของลูกค้า (หากมี) หรือเพิ่มการขาดทุนของลูกค้า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแตกต่างจากตลาดที่เปิดกว้างเท่านั้น แต่ยังแตกต่างจากระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกด้วย หากลูกค้าทำธุรกรรมผ่านระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสียหายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใด ๆ ผลของการเสียหายของระบบใด ๆ อาจทำให้คำสั่งของลูกค้าไม่เป็นไปตามคำแนะนำของลูกค้าหรือไม่ได้รับการดำเนินการเลย เนื่องจาก Global Prime ไม่สามารถควบคุมกำลังของสัญญาณ เส้นทางปฏิกิริยาหรือเส้นทางอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของลูกค้า หรือความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ Global Prime จะไม่สามารถรับผิดต่อความผิดพลาดของการสื่อสาร ความผิดปกติ หรือความล่าช้าในการทำธุรกรรมออนไลน์ (ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) ใด ๆ ได้ Global Prime จะไม่รับผิดต่อความเสียหายจากการเก็งกำไรหรือที่คาดหมายสำหรับการสูญเสียกำไรในอนาคตในทุกกรณี

การจำกัดจำนวนความรับผิด

เมื่อลูกค้ายอมรับระบบการเทรด “ดั้งเดิม” ใด ๆ ที่ Global Prime จัดหาให้ Global Prime ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า หรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง การรับประกันใด ๆ สำหรับเวลาที่ไม่มีการรบกวน หรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรม กระบวนการหรือผลการดำเนินการของธุรกรรม ไม่ว่าในกรณีใด Global Prime จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อม โดยบังเอิญใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียทางธุรกิจ รายได้ หรือค่าความนิยม ฯลฯ Global Prime ไม่รับผิดต่อการให้บริการหรือความล่าช้าในการส่ง หรือการหยุดชะงักที่เกิดจากสาเหตุใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ มาตรการด้านกฎระเบียบ ภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย หรือพฤติกรรมโดยเจตนา ฯลฯ) ลูกค้ายอมรับว่าอาจมีความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการใช้งานระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักใด ๆ ที่เกิดจาก Global Primeเพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาระบบGlobal Prime ไม่สามารถรับประกันว่าจะจัดเตรียมการเทรดทางเลือกในช่วงเวลาที่กำหนดได้ Global Prime จะไม่รับผิดต่อความล่าช้าในการวางคำสั่งใด ๆ

Global Prime หรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของ Global Prime ใด ๆ จะไม่รับผิดต่อลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุน ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือเป็นการละเมิด รวมถึงความประมาทหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณกับอินเตอร์เฟซที่กำหนดเองหรืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก เช่น MT4 (“เครื่องมือเทรดแบบซอฟต์แวร์”) หรือรูปแบบการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างเครื่องมือเทรดแบบซอฟต์แวร์กับบัญชีของคุณ (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการโต้ตอบ API และ/หรือ FIX “สะพานซอฟต์แวร์”) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในทุกกรณี

มาร์จิ้น

นโยบายมาร์จิ้นของ Global Prime Limited กำหนดว่าจะต้องมีมาร์จิ้นที่เหมาะสมในบัญชีของลูกค้า การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นของลูกค้าอาจส่งผลต่อการยุติและการสูญเสียตำแหน่งที่เปิดอยู่ใด ๆ หากมาร์จิ้นของบัญชีต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนดโดยนโยบายมาร์จิ้นของ Global Prime Global Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติตำแหน่งทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อผิดพลาดในการเสนอราคา

หากเกิดข้อผิดพลาดของการเสนอราคา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่ Global Prime ไม่ได้แสดงถึงการเสนอราคาในตลาดที่ยุติธรรม ข้อผิดพลาดของการเสนอราคาของ Global Prime ทีพนักงานของ Global Prime รายงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก หรือการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องอันเกิดจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสายสื่อสาร หรือระบบ และ/หรือข้อผิดพลาดในการเสนอราคาเนื่องจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่ไม่ถูกต้องที่จัดหาโดยผู้จัดหาบุคคลภายนอก) Global Prime จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดใด ๆ ของยอดคงเหลือในบัญชี รายการข้างต้นไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเสนอราคา Global Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดของระบบที่ไม่มีการเรียกเก็บการชำระค่าดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตามแผน Global Prime ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินหรือจ่ายดอกเบี้ยได้ทุกเมื่อ

การให้อนุญาตบุคคลภายนอก

หากลูกค้าให้การอนุญาตหรือสิทธิ์ในการเทรดแก่ที่ปรึกษาการเทรดบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้จัดการกองทุน) ในการควบคุมบัญชีไม่ว่าจะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบหรือไม่เต็มรูปแบบ Global Prime จะไม่รับผิดหรือให้คำแนะนำใด ๆ สำหรับทางเลือกด้านที่ปรึกษาการเทรดบุคคลภายนอกของลูกค้าในทุกกรณี Global Prime ไม่แถลงหรือรับประกันใด ๆ ต่อที่ปรึกษาการเทรดใด ๆ Global Prime จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ซึ่งลูกค้าอาจได้รับและเกิดจากการดำเนินการของที่ปรึกษาการเทรดใด ๆ Global Prime ไม่รับทราบเกี่ยวกับวิธีการเทรดของที่ปรึกษาการเทรดบุคคลภายนอกใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หากลูกค้าอนุญาตให้ผู้จัดการเงินทุนใช้สิทธิใด ๆ ในบัญชี ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงของตนและลูกค้าจะตรวจสอบกิจกรรมของบัญชีเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้จัดการเงินทุนดำเนินการได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

การเปิดเผยความเสี่ยงในการป้องกันการล้มละลาย

ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้าผ่าน Global Prime แตกต่างจากธุรกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน Exchange การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าอาจแตกต่างจากเงินทุนที่มีลำดับความสำคัญในการล้มละลายหรือการคุ้มครองสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชัน (Option) ที่มีหลักประกันโดย Exchange เงินทุนที่ลงทุนในการเทรด OTC Forex และสัญญาอนุพันธ์ออนไลน์ หรือผลิตภัณฑ์การเทรดออนไลน์อื่น ๆ จะไม่สามารถรับลำดับความสำคัญเดียวกันได้ ตัวอย่าง หาก Global Prime ล้มละลายในขณะที่ลูกค้ายื่นคำร้องสำหรับเงินฝากหรือผลกำไรจาก Global Prime ข้อเรียกร้องของลูกค้าในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไปจะไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และดังนั้นลูกค้าจะได้รับเงินส่วนที่เหลือจนกว่าจะมีการชำระค่าสินไหมตามการจัดลำดับความสำคัญ แม้ว่า Global Prime จะแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินทุนดำเนินการของตนก็ตาม

สภาวะตลาดที่ผันผวน

บางครั้งการทำธุรกรรมขึ้นอยู่ตลาดที่ผันผวน ตัวอย่าง การเผยแพร่ข่าวสำคัญอาจทำให้ลูกค้าเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจไม่สามารถรับราคาที่ต้องการได้ Global Prime ไม่สามารถรับประกันราคาใด ๆ สำหรับลูกค้าใด ๆ ในสภาวะตลาดที่ผันผวนได้

การทำธุรกรรมในบัญชีเดโม

การเทรดในบัญชีเดโมอาจแตกต่างจากการทำธุรกรรมจริง ดังนั้นแล้ว ไม่ควรสันนิษฐานว่าลูกค้าที่ซื้อขายในบัญชีเดโมจะได้รับผลลัพธ์เดียวกันกับในการทำธุรกรรมจริง

เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ลูกค้าจะยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนทางการเงิน

รียน   คุณลูกค้า

ขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถตอบแชทได้ในขณะนี้ เนื่องจากเวลาทำการของเราคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ในระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถส่ง e-mail ข้อสงสัยต่าง ๆ มาที่ [email protected] อย่างไรก็ตามทางเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อและต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง