HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG

Đây là một Hợp đồng Khách hàng (“Hợp đồng”) giữa khách hàng và Global Prime Limited (Bên nắm giữ Giấy phép) – là công ty đăng ký và hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hòa Vanuatu – và GMI Edge Limited (Bên bán) – là công ty đăng ký và hoạt động theo luật pháp Hồng Kông, (sau đây được gọi chung là “Công ty” hoặc “Global Prime”), những người kế nhiệm và được chuyển nhượng của công ty, cũng như bên (hoặc các bên) thực hiện văn kiện này.

Global Prime Limited là một Công ty kinh doanh chứng khoán có giấy phép với số đăng ký là 14647. Địa chỉ đăng ký là Govant Building, BP 1276 Port Vila, Vanuatu. GMI Edge có số đăng ký là 2665994, (Địa chỉ đăng ký là Unit 7, Tower 1, 10/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong) là pháp nhân chịu trách nhiệm cho việc xử lý thanh toán.

GMI Markets và GMI Edge là tên giao dịch của Global Prime Limited.

Xét vì GLOBAL PRIME đồng ý nắm giữ một hoặc nhiều tài khoản của người hoặc những người ký tên dưới đây (sau đây được gọi là “Nhà giao dịch” hoặc “Khách hàng”) và cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng liên quan đến việc mua bán các hợp đồng ngoại hối, khách hàng đồng ý như sau:

GLOBAL PRIME không bắt buộc phải chấp nhận Khách hàng là một Khách hàng cho đến khi GLOBAL PRIME đã tiếp nhận tất cả các tài liệu bắt buộc và Khách hàng điền một cách phù hợp và đầy đủ các tài liệu này.

Khách hàng không có quyền hủy bỏ Hợp Đồng trên cơ sở đó là hợp đồng được ký từ xa.

1. TUYÊN BỐ VÀ CAM ĐOAN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng: (a) Khách hàng có tinh thần minh mẫn, đủ tuổi hợp pháp và năng lực pháp lý; và, (b) không có người nào khác ngoài Khách hàng có hoặc sẽ có lợi ích trong (các) tài khoản của Khách hàng; và, (c) do đó, Khách hàng cam đoan rằng bất chấp có bất kỳ quyết định nào trái ngược về sau, Khách hàng vẫn có điều kiện phù hợp để giao dịch các hợp đồng ngoại hối, và (d) Khách hàng hiện không phải là một nhân viên của bất kỳ sàn giao dịch nào, bất kỳ công ty nào mà trong đó bất kỳ sàn giao dịch nào sở hữu phần lớn vốn cổ phần, bất kỳ thành viên nào thuộc bất kỳ sàn giao dịch và/hoặc công ty nào được đăng ký trên bất kỳ sàn giao dịch nào, hoặc bất kỳ ngân hàng, công ty tín thác hay công ty bảo hiểm nào giao dịch các công cụ giống như các công cụ do GLOBAL PRIME cung cấp, và trong trường hợp Khách hàng được thuê làm việc, Khách hàng sẽ thông báo ngay cho GLOBAL PRIME biết về công việc này qua email; và, (e) tất cả thông tin được cung cấp trong Đơn xin mở Tài khoản GLOBAL PRIME (“Đơn xin”) đều trung thực, có hiệu lực, chính xác và đầy đủ tính đến ngày cung cấp và Khách hàng sẽ thông báo ngay cho GLOBAL PRIME về bất kỳ thay đổi nào ở các thông tin này, (f) Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ những điều khoản của các Hợp đồng kể cả phần Tiết lộ Rủi ro; (g) tất cả hành động được thực hiện theo Hợp đồng này sẽ không vi phạm Luật pháp, Quy định Hiện hành hoặc bất kỳ luật, sắc lệnh, điều lệ, quy chế hoặc quy tắc nào được áp dụng cho Khách hàng hay cho thẩm quyền tài phán nơi Khách hàng đang cư trú, hay bất kỳ hợp đồng nào mà Khách hàng bị ràng buộc hoặc bất kỳ tài sản nào của Khách hàng bị ảnh hưởng, (h) Khách hàng xác nhận rằng họ được quyền thường xuyên truy cập Internet và chấp thuận cho GLOBAL PRIME cung cấp cho họ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về việc sửa đổi các điều khoản, chi phí, lệ phí, Hợp đồng Hoạt động, Chính sách và thông tin về bản chất và rủi ro của các khoản đầu tư bằng cách đăng tải thông tin này trên Trang web, (i) số tiền của Khách hàng và/hoặc bất kỳ Công cụ Tài chính nào mà Khách hàng có thể chuyển giao cho GLOBAL PRIME theo các điều khoản của Hợp đồng này không phải là các khoản tiền thu được từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp hoặc được sử dụng hay có ý định sử dụng để tài trợ cho khủng bố; thuộc quyền sở hữu của Khách hàng và không vướng mắc bất kỳ quyền lưu giữ, cầm cố, thế chấp hoặc hình thức đòi thế chấp nào khác hoặc bị khiếu nại bởi bất kỳ bên thứ ba nào; (j) Khách hàng sẽ sử dụng các dịch vụ và/hoặc giá được đề xuất theo Hợp đồng này một cách có thiện chí và, có thể, hành xử theo thông lệ thị trường được chấp nhận, (k) Khách hàng sẽ thông báo cho Công ty nếu vào bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thực hiện Hợp đồng Khách hàng này mà họ trở thành một Người có ảnh hưởng về Chính trị.

2. ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

GLOBAL PRIME sẽ tham gia các giao dịch hợp đồng ngoại hối với Khách hàng theo các chỉ thị bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử của Khách hàng. Liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào, Khách hàng hành xử với vai trò là Người ủy nhiệm và không phải là Người thừa hành thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này có nghĩa là trừ phi được thỏa thuận khác, GLOBAL PRIME sẽ cư xử với Khách hàng như một Khách hàng để phục vụ tất cả mục đích và Khách hàng phải chịu trách nhiệm trực tiếp và đầy đủ về việc thực hiện các nghĩa vụ theo từng Giao dịch được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng. Khách hàng ủy quyền cho GLOBAL PRIME để dựa vào và hành xử theo bất kỳ Yêu cầu, Chỉ thị hoặc hình thức truyền đạt nào khác đã nhận được từ Khách hàng, ngụ ý được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng mà không cần thắc mắc thêm về phần GLOBAL PRIME liên quan đến tính xác thực, trung thực, thẩm quyền hoặc lai lịch của người đưa ra hoặc ngụ ý đưa ra Yêu cầu, Chỉ thị đó hoặc hình thức truyền đạt khác. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho và bị ràng buộc bởi tất cả nghĩa vụ được ký kết hoặc đảm nhận bởi GLOBAL PRIME thay mặt cho Khách hàng do hoặc liên quan đến các Yêu cầu, Chỉ thị đó hoặc hình thức truyền đạt khác.

3. TÍN DỤNG

Khách hàng ủy quyền cho GLOBAL PRIME hoặc các đại lý đại diện cho GLOBAL PRIME để điều tra tình trạng tín dụng của Khách hàng, và liên quan đến điều này, có thể liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính và đại lý tín dụng đó khi GLOBAL PRIME cho rằng phù hợp để xác minh thông tin về Khách hàng. Khách hàng cũng ủy quyền cho GLOBAL PRIME để điều tra hoạt động đầu tư hiện tại và quá khứ của Khách hàng, đồng thời liên quan đến điều này, có thể liên hệ với các đơn vị thực hiện theo ủy thác của khách hàng và hưởng phí hoa hồng, sàn giao dịch, nhà môi giới/đại lý, ngân hàng, trung tâm dữ liệu tuân thủ và bất kỳ tổ chức tài chính và đầu tư nào khác mà GLOBAL PRIME thấy phù hợp. Khách hàng cũng thừa nhận rằng GLOBAL PRIME có thể cung cấp thông tin (ví dụ: thông tin về tài khoản âm của các khoản nợ không bảo đảm) về việc thực hiện của Khách hàng theo Hợp đồng đối với các cơ quan này.

4. TIẾT LỘ THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng các thông tin tài chính được tiết lộ cho GLOBAL PRIME trong Đơn xin là một tuyên bố chính xác về tình hình tài chính hiện tại của Khách hàng. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định Giá trị tài sản ròng, Thu nhập Gộp, Tổng Tài sản và Nợ của Khách hàng đều đã được tính toán kỹ càng, Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định giá trị của Tổng Tài sản, Khách hàng đã tính cả tiền mặt và/hoặc các khoản tương đương tiền mặt, chứng khoán Chính phủ và chứng khoán Khả mại, bất động sản đang sở hữu (không bao gồm nơi cư trú chính), giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ và các tài sản có giá trị khác. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định giá trị Nợ, Khách hàng đã tính cả thương phiếu phải trả cho ngân hàng (có bảo đảm và không bảo đảm), thương phiếu phải trả cho người thân, thế chấp bất động sản phải trả (không bao gồm nơi cư trú chính) và những khoản nợ khác. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng Khách hàng đã xem xét rất kỹ phần Tổng Tài sản của Khách hàng mà họ xem là Vốn Rủi ro. Khách hàng ghi nhận rằng Vốn Rủi ro là số tiền mà Khách hàng sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro và nếu bị thua lỗ, theo bất kỳ cách thức nào, cũng không làm thay đổi lối sống của Khách hàng. Khách hàng đồng ý báo ngay cho GLOBAL PRIME biết nếu tình hình tài chính của mình thay đổi theo cách làm giảm Giá trị tài sản ròng và/hoặc Vốn Rủi ro của Khách hàng.

5. THỦ TỤC CHỐNG RỬA TIỀN

Khách hàng đồng ý và thừa nhận các mục sau đây: a) Xác minh Lý lịch. Để giúp chính phủ chống tài trợ cho các hoạt động khủng bố và rửa tiền, GLOBAL PRIME được yêu cầu phải thu thập, xác minh và ghi nhận thông tin nhận dạng từng người mở tài khoản ở GLOBAL PRIME. Khi Khách hàng mở một tài khoản, GLOBAL PRIME được yêu cầu thu thập thông tin như sau: 1) tên Khách hàng; 2) ngày sinh; 3) địa chỉ thường trú; và 4) số căn cước. GLOBAL PRIME có thể xác minh thông tin nhận dạng Khách hàng bằng cách thực hiện việc kiểm tra tín dụng hoặc yêu cầu Khách hàng cung cấp căn cước do chính phủ cấp hoặc tài liệu nhận dạng khác. b) Theo dõi. GLOBAL PRIME có thể theo dõi hoạt động giao dịch trong các tài khoản để điều tra hoặc xác định việc Rửa tiền. c) NGÂN HÀNG BỊ CẤM. GLOBAL PRIME bị nghiêm cấm tiến hành kinh doanh với các pháp nhân sau đây (“Pháp nhân thuộc Mục 311”): Banco Delta Asia; VEF Banka; Ngân hàng Thương mại của Syria; Ngân hàng Thương mại Li Băng của Syria; Ngân hàng Mayflower của Myanmar; Ngân hàng Asia Wealth Bank; Bất kỳ tổ chức ngân hàng nào của Myanmar, kể cả các chi nhánh ở nước ngoài; Và bất kỳ công ty con nào của các pháp nhân nói trên. Điều này có nghĩa là Khách hàng không thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, gửi tiền vào tài khoản giao dịch GLOBAL PRIME từ một pháp nhân thuộc Mục 311. Khách hàng cũng không được rút tiền, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ tài khoản giao dịch GLOBAL PRIME cho bất kỳ pháp nhân nào thuộc Mục 311. Nếu biết được bất kỳ pháp nhân thuộc Mục 311 nào có liên quan đến một tài khoản giao dịch GLOBAL PRIME của Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành các bước phù hợp để ngăn chặn việc tiếp cận này, nếu cần, kể cả việc chấm dứt tài khoản.

6. CHẤP THUẬN VÀ DUY TRÌ TÀI KHOẢN

GLOBAL PRIME có thể khước từ Đơn xin của Khách hàng hoặc đóng tài khoản của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào, bằng chính sự suy xét của GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho GLOBAL PRIME các thông tin hoặc tài liệu bổ sung để GLOBAL PRIME tiếp tục thực hiện tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thừa nhận rằng GLOBAL PRIME có thể, vào bất kỳ lúc nào và bằng chính sự suy xét của mình, hạn chế giao dịch, giải ngân hoặc chuyển khoản. GLOBAL PRIME cũng có thể tính phí không hoạt động, trong trường hợp không có giao dịch nào trên tài khoản của Khách hàng. Khách hàng có thể xem thêm thông tin chi tiết về phí không hoạt động của GLOBAL PRIME trên trang web của công ty (Mục FAQ).

GLOBAL PRIME có thể sửa đổi, thay đổi, xét lại, bổ sung hoặc điều chỉnh Hợp đồng vào bất kỳ lúc nào. Hợp đồng mới nhất sẽ được đăng trên Trang web của GLOBAL PRIME www.globalprime.com. Khách hàng hiểu rằng Hợp đồng này không thể điều chỉnh qua bất kỳ tuyên bố nào bằng lời nói hay sửa đổi nào bằng văn bản mà Khách hàng tìm cách thực hiện đối với Hợp đồng mà không có sự chấp nhận bằng văn bản từ Trưởng ban Pháp chế của GLOBAL PRIME.

7. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng Khách hàng là chủ sở hữu độc quyền và tự chịu trách nhiệm, dù là trách nhiệm chung hay riêng, nếu có, về việc bảo mật và bảo vệ (các) số tài khoản và (các) mật khẩu của Khách hàng, vốn dùng để cho phép Khách hàng đặt các lệnh trực tuyến và truy cập vào các hệ thống giao dịch điện tử của GLOBAL PRIME. Nếu không tuân thủ các điều khoản này, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra. Khách hàng cũng đồng ý thêm rằng Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động bao gồm các giao dịch môi giới phát sinh từ việc sử dụng (các) số tài khoản và (các) mật khẩu của Khách hàng. Khách hàng đồng ý bảo đảm và giữ cho GLOBAL PRIME không bị thiệt hại từ việc: nếu có bất kỳ người nào sử dụng thông tin bảo mật của Khách hàng để cung cấp chỉ thị cho GLOBAL PRIME mà có thể trái ngược với chỉ thị của Khách hàng. Khách hàng sẽ báo ngay cho GLOBAL PRIME bằng văn bản hoặc email về bất kỳ tổn thất, việc mất cắp hoặc sử dụng trái phép số tài khoản và/hoặc các mật khẩu của Khách hàng.

8. KHÔNG TƯ VẤN VÀ KHÔNG ĐỀ XUẤT

Khách hàng thừa nhận rằng GLOBAL PRIME không và sẽ không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, pháp lý hoặc thuế vụ hay các đề xuất giao dịch. Khách hàng thừa nhận rằng GLOBAL PRIME không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến các hướng dẫn về thuế hoặc cách xử lý các hợp đồng ngoại hối. Khách hàng đồng ý rằng họ là một nhà đầu tư tự chủ và tất cả các lệnh được nhập đều là tự nguyện và được dựa vào quyết định đầu tư của chính Khách hàng hoặc của đại diện được ủy quyền hợp lệ của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty cũng không thể làm đại diện được ủy quyền hợp lệ cho Khách hàng, đồng thời Khách hàng sẽ không khẩn nài và cũng không dựa vào GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ nhân viên của công ty về bất kỳ tư vấn nào như vậy. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng phải tự mình chịu trách nhiệm về tất cả các lệnh được nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lệnh đủ điều kiện giao dịch, số giao dịch được nhập, sự phù hợp của bất kỳ (các) giao dịch nào, các chiến lược và rủi ro đầu tư liên quan đến từng giao dịch, và sẽ không buộc GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư đó. Khách hàng cũng hiểu thêm rằng GLOBAL PRIME không và sẽ không xem xét lại tính phù hợp hoặc thỏa đáng của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện hoặc các chiến lược đầu tư nào được sử dụng trong tài khoản của Khách hàng. Qua đây, Khách hàng cũng đồng ý giữ cho GLOBAL PRIME và các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và các công ty thành viên của công ty không bị thiệt hại vì bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tài chính hoặc phi tài chính, hay phí tổn nào (kể cả lệ phí và khoản chi cho các luật sư), khi phát sinh, do bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Khách hàng có thể phải gánh chịu hậu quả liên quan đến bất kỳ quyết định, chỉ thị, giao dịch hay chiến lược nào được sử dụng trong tài khoản của Khách hàng bởi Khách hàng hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của Khách hàng, hay do bất kỳ vi phạm nào của Khách hàng về bất kỳ giao ước, tuyên bố, thừa nhận hoặc cam đoan nào ở đây.

9. ĐỀ XUẤT GIAO DỊCH

GLOBAL PRIME có thể đôi khi cung cấp tin tức về thị trường, bình luận, biểu đồ và phân tích, phân tích thành quả giao dịch, sản phẩm hoặc dịch vụ dựa vào các tín hiệu và các công cụ hỗ trợ giao dịch khác (“Công cụ Giao dịch”). Các Công cụ Giao dịch phổ biến về bản chất và không và sẽ không tính đến các mục đích cá nhân, tình hình hoặc nhu cầu tài chính của Khách hàng. Trước khi hành xử dựa vào một Công cụ Giao dịch, Khách hàng cần xét đến tính phù hợp của nó, xem nó có liên quan đến các mục đích cá nhân, tình hình và nhu cầu tài chính của mình hay không. Khách hàng thừa nhận rằng: (i) bất kỳ đề xuất và thông tin về thị trường nào được GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ người nào thuộc công ty truyền đạt cho Khách hàng, cũng không được cấu thành một đề xuất bán hoặc khẩn nài chào mời mua bất kỳ hợp đồng ngoại hối nào, các đề xuất và thông tin này, cho dù có dựa vào thông tin có được từ các nguồn mà GLOBAL PRIME cho rằng đáng tin cậy, cũng có thể chỉ dựa vào ý kiến của một nhà môi giới và thông tin này có thể không đầy đủ và không được xác minh; và (iii) GLOBAL PRIME không tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm, và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc đề xuất giao dịch nào như vậy được cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng thừa nhận rằng GLOBAL PRIME và/hoặc các viên chức, giám đốc, công ty thành viên, công ty liên kết, cổ đông hoặc đại diện của công ty có thể có một vị thế trong hoặc có thể có ý định mua hoặc bán tiền tệ, vốn là chủ đề của các đề xuất thị trường được cung cấp cho Khách hàng, và vị thế thị trường của GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, công ty thành viên, công ty liên kết, cổ đông hoặc đại diện nào như vậy cũng có thể không nhất quán với các đề xuất được GLOBAL PRIME cung cấp cho Khách hàng. Trong phạm vi được Luật pháp Hiện hành cho phép, Khách hàng đồng ý không để cho GLOBAL PRIME, các giám đốc, viên chức, nhân viên và đại lý của công ty phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm các lệ phí pháp lý, có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ: (a) việc không giao, giao chậm hoặc giao sai địa chỉ đối với bất kỳ Công cụ Giao dịch nào, (b) nội dung không chính xác hoặc không đầy đủ của bất kỳ Công cụ Giao dịch nào hoặc (c) việc Khách hàng dựa vào hoặc sử dụng thông tin trong bất kỳ Công cụ Giao dịch nào vì bất kỳ mục đích nào.

10. KÝ QUỸ VÀ YÊU CẦU NẠP TIỀN KÝ QUỸ

Khách hàng phải cung cấp và duy trì ký quỹ bằng các số tiền và hình thức mà GLOBAL PRIME yêu cầu theo toàn quyền quyết định của mình. Trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo họ hiểu được cách tính toán ký quỹ. GLOBAL PRIME có thể thay đổi các yêu cầu ký quỹ vào bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước. GLOBAL PRIME được quyền hạn chế số tiền và/hoặc tổng số tiền của các vị thế mở mà Khách hàng có thể có được hoặc duy trì tại GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME được quyền đóng bất kỳ vị thế nào của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào mà GLOBAL PRIME thấy cần thiết. GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ sự kiện, hành động hay sự bỏ sót nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bất kỳ sự chậm trễ hay không chính xác nào trong việc chuyển gửi các lệnh và/hoặc thông tin do hư hỏng hoặc không hoạt động của bất kỳ phương tiện chuyển gửi hoặc truyền đạt nào. Ví dụ: Trong các điều kiện thị trường biến động, một lệnh dừng ký quỹ có thể bị chậm trễ dẫn đến khả năng tiền ký quỹ khả dụng âm; một cảnh báo thiếu tiền ký quỹ có thể xảy ra ngay cả khi các vị thế được phòng ngừa rủi ro, ở các thẩm quyền tài phán nơi phương pháp phòng ngừa rủi ro được luật pháp cho phép, do biến động hối suất hoặc các loại phí hay tín dụng lãi hàng ngày. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng tài khoản của mình chịu sự kiểm soát của GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME có thể thay đổi các yêu cầu Ký quỹ vào bất kỳ lúc nào, mà không báo trước, và GLOBAL PRIME có thể kêu gọi Ký quỹ bổ sung vào bất kỳ lúc nào mà GLOBAL PRIME cho rằng làm như vậy là cẩn trọng. GLOBAL PRIME có thể thanh khoản các Giao dịch mở hoặc Ký quỹ phi tiền mặt trong tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không đáp ứng cảnh báo thiếu tiền ký quỹ hoặc có số dư bị thâm hụt. GLOBAL PRIME có thể rút tiền từ tài khoản của Khách hàng mà không thông báo để đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Khách hàng đối với Công ty, bao gồm cả hoa hồng và lệ phí.

11. QUAY VÒNG ĐÁO HẠN

GLOBAL PRIME, theo toàn quyền quyết định của mình và không cần thông báo cho Khách hàng, có thể bù trừ, quay vòng đáo hạn các vị thế mở của Khách hàng sang thời hạn thanh toán kế tiếp, hoặc thay mặt Khách hàng chuyển giao hoặc nhận chuyển giao theo bất kỳ điều khoản nào và bằng bất kỳ phương pháp nào mà GLOBAL PRIME thấy hợp lý, theo toàn quyền quyết định của công ty. Các điều khoản và/hoặc phương pháp chuyển giao, bù trừ hoặc quay vòng đáo hạn các vị thế mở của Khách hàng có thể khác nhau tùy theo từng Khách hàng, theo toàn quyền quyết định của GLOBAL PRIME. Bất kỳ vị thế nào được nắm giữ trong tài khoản của Khách hàng vào lúc 5 giờ chiều EST (giờ Miền Đông Nam) cũng có thể được quay vòng đáo hạn sang ngày thanh toán kế tiếp và tài khoản của Khách hàng có thể được ghi nợ hoặc ghi có cho khoản chênh lãi trong thời hạn được quay vòng đáo hạn.

12. YÊU CẦU HỦY BỎ VÀ SỬA ĐỔI

Khách hàng thừa nhận việc không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, nếu không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh, Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi mọi cơ chế khớp lệnh ban đầu. GLOBAL PRIME không chịu trách nhiệm với Khách hàng nếu GLOBAL PRIME không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh. Khách hàng thừa nhận thêm rằng các nỗ lực sửa đổi hoặc hủy bỏ và thay thế lệnh có thể dẫn đến khớp lệnh quá mức, hay khớp lệnh trùng lặp, mà các hệ thống của GLOBAL PRIME không ngăn chặn được việc xảy ra khớp lệnh quá mức các lệnh trùng lặp và Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả các khớp lệnh này. Khách hàng đồng ý không giả định rằng mọi lệnh đã được khớp hoặc hủy bỏ trước khi nhận được xác nhận từ GLOBAL PRIME về việc khớp lệnh. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc phải nắm được tình trạng của các lệnh chờ của mình trước khi nhập các lệnh bổ sung. Khách hàng đồng ý liên hệ với GLOBAL PRIME trong trường hợp Khách hàng không nắm rõ về tình trạng một lệnh. Khách hàng đồng ý thường xuyên xem lại Bảng sao kê Tài khoản trực tuyến để xác nhận tình trạng các lệnh của mình. Mỗi Giao dịch được mở hoặc đóng cho tài khoản của Khách hàng đều có hiệu lực và ràng buộc Khách hàng, bất chấp việc mở hoặc đóng Giao dịch khiến cho tài khoản của Khách hàng vượt quá bất kỳ hạn mức tín dụng hay hạn mức nào khác mà GLOBAL PRIME đã áp đặt cho Khách hàng. Mỗi Giao dịch cũng vẫn có hiệu lực và ràng buộc Khách hàng bất chấp đó là hậu quả của việc thiếu chính xác hoặc lỗi lầm của Khách hàng.

13. THANH LÝ TÀI KHOẢN

Trong trường hợp: (a) sự qua đời hoặc tuyên bố về mất khả năng pháp lý của Khách hàng; (b) việc nộp đơn xin phá sản, hoặc đơn xin chỉ định một thanh lý viên, hoặc sự thành lập bất kỳ thủ tục nào về tình trạng mất khả năng chi trả hay thủ tục tương tự bởi hoặc chống lại Khách hàng; (c) việc nộp tài liệu đính kèm chống lại bất kỳ tài khoản nào của Khách hàng được thực hiện bởi GLOBAL PRIME; (d) ký quỹ không đủ, hoặc GLOBAL PRIME xác định rằng bất kỳ tài sản thế chấp nào được ký gửi để bảo vệ một hoặc nhiều tài khoản của Khách hàng là không đầy đủ, bất kể các bảng báo giá thị trường hiện tại, để đảm bảo cho tài khoản; (e) Khách hàng không cung cấp cho GLOBAL PRIME bất kỳ thông tin nào được yêu cầu theo Hợp đồng này; hoặc (f) bất kỳ tình huống hoặc diễn tiến nào khác mà GLOBAL PRIME thấy phù hợp để bảo vệ cho mình, và theo toàn quyền quyết định của mình, GLOBAL PRIME có thể tiến hành một hay nhiều, hoặc bất kỳ phần nào của các hành động sau đây: (1) bán hoặc mua bất kỳ hay toàn bộ các hợp đồng ngoại hối, chứng khoán hoặc tài sản khác được nắm giữ hoặc thực hiện cho Khách hàng; và (2) hủy bỏ bất kỳ hay toàn bộ các lệnh hoặc hợp đồng nào chưa được giải quyết, hay bất kỳ cam kết nào khác đã được thực hiện với Khách hàng. Bất kỳ hành động nào nói trên cũng có thể được tiến hành mà không cần yêu cầu ký quỹ hoặc ký quỹ bổ sung, không cần báo trước về việc mua bán hoặc thông báo nào khác cho Khách hàng, các đại diện cá nhân, người kế nhiệm, người thi hành di chúc, quản trị viên, người thụ thác, người thừa kế hoặc người được chuyển nhượng của Khách hàng và bất kể quyền lợi sở hữu nào chỉ do Khách hàng nắm giữ hoặc được nắm giữ chung với những người khác. Và nếu không có hoạt động giao dịch và/hoặc các giao dịch có số dư và/hoặc vị thế mở ở Tài khoản Giao dịch (không có khoản tiền nạp/rút tiền từ Tài khoản Giao dịch) trong bất kỳ khoảng thời gian 90 (chín mươi) ngày nào và số dư tài khoản là 10 USD hoặc ít hơn, Tài khoản Giao dịch này sẽ được xem là ‘Tài khoản Không hoạt động’ và được chuyển về trạng thái lưu trữ. Tài khoản Không hoạt động có thể được kích hoạt lại theo yêu cầu của Khách hàng.

14. CHỈ THỊ BÙ TRỪ NGÀY THANH TOÁN

Các chỉ thị bù trừ về các vị thế Đồng tiền mở trước khi thanh toán vào ngày thanh toán phải được gửi cho GLOBAL PRIME ít nhất một (1) ngày làm việc trước ngày thanh toán hoặc ngày giá trị. Hoặc, các số tiền còn đủ để chuyển giao hoặc các tài liệu chuyển giao cần thiết vẫn phải thuộc quyền sở hữu của GLOBAL PRIME trong cùng thời hạn được mô tả trên đây. Nếu không nhận được các chỉ thị, số tiền cũng như tài liệu, thì GLOBAL PRIME có thể bù trừ vị thế của Khách hàng hoặc chuyển vị thế của Khách hàng sang thời kỳ thanh toán kế tiếp hoặc chuyển giao hoặc nhận việc chuyển giao thay mặt cho Khách hàng theo các điều khoản và bằng các phương pháp mà GLOBAL PRIME thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của mình, mà không cần thông báo cho Khách hàng.

15. PHÍ

Khách hàng phải thanh toán các loại phí (bao gồm nhưng không giới hạn, khoản tăng giá và khoản giảm giá, phí sao kê, phí tài khoản nhàn rỗi, phí hủy lệnh, phí chuyển nhượng tài khoản, lệ phí môi giới giới thiệu và quản lý tiền hoặc các loại phí khác) phát sinh từ việc GLOBAL PRIME cung cấp các dịch vụ ở đây. GLOBAL PRIME có thể thay đổi các loại phí mà không thông báo. Tất cả các loại phí này đều phải được Khách hàng thanh toán khi chúng phát sinh, hoặc khi GLOBAL PRIME toàn quyền quyết định, và qua đây, Khách hàng ủy quyền cho GLOBAL PRIME rút tiền để thanh toán bất kỳ các loại phí nào như thế từ (các) tài khoản của Khách hàng. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo Hợp đồng này, ngoài các khoản thanh toán hoa hồng và Ký quỹ, đều đến hạn ngay khi GLOBAL PRIME yêu cầu, có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Ngay khi được yêu cầu, các khoản thanh toán này phải được Khách hàng chi trả, và phải được GLOBAL PRIME nhận đầy đủ bằng các số tiền được thanh toán trên tài khoản của Khách hàng. Khi xác định liệu có chấp nhận các khoản thanh toán từ Khách hàng theo Điều khoản này hay không, GLOBAL PRIME sẽ hết sức quan tâm đến các bổn phận của mình theo luật pháp về việc ngăn chặn gian lận, chống tài trợ khủng bố, mất khả năng chi trả, rửa tiền và/hoặc vi phạm nghĩa vụ thuế. Để làm vậy, GLOBAL PRIME có thể hoàn toàn tùy ý suy xét đến luật pháp, khước từ các khoản thanh toán từ Khách hàng hoặc một bên thứ ba và hoàn trả các số tiền về nguồn. Đặc biệt, GLOBAL PRIME không thể chấp nhận các khoản thanh toán từ một tài khoản ngân hàng nếu GLOBAL PRIME không thấy rõ tài khoản ngân hàng đó đứng tên Khách hàng.

16. NẠP VÀ RÚT TIỀN

GLOBAL PRIME không được nhận cũng như giải ngân các số tiền mặt hoặc khoản tương đương tiền mặt. Tất cả giao dịch giữa Khách hàng và GLOBAL PRIME phải được thực hiện bằng điện chuyển tiền, séc hoặc phương pháp khác mà trong đó lai lịch của các bên gửi và nhận có thể được GLOBAL PRIME xác minh và GLOBAL PRIME thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của mình. GLOBAL PRIME chỉ được thực hiện các giao dịch nạp/rút tiền giữa tài khoản GLOBAL PRIME của Khách hàng và một tài khoản khác do Khách hàng đứng tên hoặc Khách hàng có thể chứng minh rõ ràng quyền sở hữu cho GLOBAL PRIME biết. Để ngăn chặn rửa tiền, gian lận và hoạt động trái phép khác, GLOBAL PRIME có thể hạn chế các quyền chọn rút tiền của Khách hàng.

17. SAO KÊ VÀ XÁC NHẬN

Các báo cáo xác nhận lệnh và bảng sao kê của các tài khoản cho Khách hàng phải được xem là chính xác và mang tính quyết định và ràng buộc Khách hàng nếu không bị khước từ ngay khi được nhận và được xác nhận bằng văn bản trong vòng một (1) ngày làm việc sau khi khớp lệnh của Khách hàng. GLOBAL PRIME sẽ cung cấp cho Khách hàng quyền tiếp cận để xem tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập trực tuyến qua Internet. GLOBAL PRIME sẽ không cung cấp xác nhận giao dịch qua thư gửi bưu điện. Việc không khước từ phải được xem là sự phê chuẩn tất cả các hành động được GLOBAL PRIME hoặc các đại lý của GLOBAL PRIME tiến hành trước khi nhận được các báo cáo nói trên. Việc Khách hàng không nhận được một xác nhận giao dịch sẽ không làm giảm bớt cho Khách hàng nghĩa vụ phản đối được đề ra ở đây.

18. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Các báo cáo, bảng sao kê, thông báo và bất kỳ hình thức thông tin nào khác đều phải được chuyển cho Khách hàng bằng điện tử được gửi đến tài khoản trực tuyến của Khách hàng hoặc qua email đến địa chỉ email trên đơn xin của Khách hàng, hay đến địa chỉ email khác mà tùy từng thời điểm Khách hàng có thể ấn định cho GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm nếu thư từ liên lạc gửi qua email mà Khách hàng không nhận được hoặc nếu email bị chậm trễ, bất chấp việc chậm trễ hoặc không nhận được thư từ này do GLOBAL PRIME hoặc một bên thứ ba gây ra. Tất cả hình thức thông tin được gửi bằng email phải được xem đã gửi bởi GLOBAL PRIME khi đăng hay gửi đi và được xem là đã chuyển giao trực tiếp cho Khách hàng, cho dù Khách hàng có thực sự nhận được hay không. Nếu vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, Khách hàng không thể liên hệ được với Công ty, GLOBAL PRIME không nhận được bất kỳ hình thức thông tin nào do Khách hàng gửi đi, hoặc Khách hàng không nhận được bất kỳ hình thức thông tin nào do GLOBAL PRIME gửi đi, theo Hợp đồng này, GLOBAL PRIME sẽ không: (a) chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà Khách hàng phải gánh chịu do bất kỳ hành động, lỗi lầm, chậm trễ hoặc sơ sót nào dẫn đến tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí này là do mất khả năng mở Giao dịch của Khách hàng; và (b) ngoại trừ trường hợp mất khả năng liên lạc của Khách hàng với GLOBAL PRIME là do gian lận, vi phạm hoặc chểnh mảng cố ý của Công ty, chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà Khách hàng phải gánh chịu do bất kỳ hành động, lỗi lầm, sơ sót hoặc chậm trễ do mất khả năng thông tin liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí này là do Khách hàng mất khả năng đóng một Giao dịch.

Khách hàng công nhận và đồng ý rằng bất kỳ nội dung truyền thông nào do Khách hàng truyền đạt hoặc bên khác truyền đạt thay mặt cho Khách hàng đều được thực hiện với mọi rủi ro do Khách hàng chịu. Đồng thời, Khách hàng ủy quyền cho GLOBAL PRIME dựa vào và hành động theo chỉ dẫn của mọi nội dung truyền thông (bất kể ở dạng văn bản hoặc không) mà Công ty tin tưởng có căn cứ là do Khách hàng truyền đạt hoặc do bất kỳ đại lý hay tổ chức trung gian nào truyền đạt thay mặt cho Khách hàng mà GLOBAL PRIME tin tưởng có căn cứ rằng các bên đó đã được Khách hàng ủy quyền hợp lệ, đồng thời, GLOBAL PRIME coi những nội dung truyền thông đó là đã được ủy quyền hoàn toàn và có tính ràng buộc với Khách hàng. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ dựa vào số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc Chi tiết Bảo mật của Khách hàng để định danh Khách hàng và Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ không tiết lộ các chi tiết này cho bất kỳ người nào không được ủy quyền hợp lệ bởi Khách hàng. Nếu Khách hàng nghi ngờ số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc Chi tiết Bảo mật của mình đã bị lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất kỳ người nào khác, thì Khách hàng phải báo ngay cho Công ty biết

19. TRUYỀN THÔNG QUA EMAIL VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

Tất cả email gửi đến và đi từ GLOBAL PRIME đều phải được giám sát, đánh giá hoặc tiết lộ cho một người nào đó không phải là Khách hàng hoặc người nhận dự kiến của Khách hàng. Khách hàng công nhận rằng email được gửi đến người nhận dự kiến của Khách hàng có thể bị chậm trễ. Khách hàng đồng ý giữ cho GLOBAL PRIME không bị thiệt hại vì bất kỳ chậm trễ nào trong việc gửi email, bất kể sự chậm trễ đó là do GLOBAL PRIME hay một bên thứ ba gây ra. Email được gửi đến và đi từ địa chỉ của GLOBAL PRIME có thể được hệ thống email doanh nghiệp của GLOBAL PRIME giữ lại. Khách hàng đồng ý không sử dụng email để chuyển các lệnh mua hoặc bán tiền tệ và đồng ý thêm rằng GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc bất kỳ thiếu sót nào trong hành động gây ra bởi bất kỳ email nào mà Khách hàng gửi cho GLOBAL PRIME. Các hình thức truyền thông điện tử với GLOBAL PRIME qua trang web, thiết bị không dây hoặc dịch vụ điện thoại bấm phím của chúng tôi cũng phải được giám sát, đánh giá hoặc tiết lộ cho một người nào đó không phải là người nhận và các nội dung truyền thông này có thể được GLOBAL PRIME giữ lại. GLOBAL PRIME có thể liên lạc với Khách hàng bằng điện thoại, thư từ, email hoặc tin nhắn văn bản hay bằng cách đăng thông báo trên một trong các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của họ và Khách hàng đồng ý cho phép GLOBAL PRIME gọi điện thoại cho Khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Công ty sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email được nêu rõ trên mẫu đơn xin mở tài khoản của Khách hàng, hay địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email khác mà về sau Khách hàng có thể thông báo cho GLOBAL PRIME biết, hay bất kỳ địa chỉ email nào được cấp cho Khách hàng trong Dịch vụ Giao dịch Điện tử.

20. GHI ÂM

Khách hàng đồng ý và công nhận rằng tất cả cuộc đàm thoại về (các) tài khoản của Khách hàng được thực hiện giữa Khách hàng và nhân viên của GLOBAL PRIME đều có thể được ghi âm bằng phương tiện điện tử có hoặc không sử dụng một thiết bị cảnh báo âm thanh tự động. Ngoài ra, Khách hàng cũng nhất trí rằng các bản ghi âm và bản chép lời của các cuộc đàm thoại đó sẽ được một trong hai bên sử dụng làm bằng chứng liên quan đến bất kỳ tranh chấp hay thủ tục tố tụng nào có thể phát sinh liên quan đến Khách hàng, hoặc GLOBAL PRIME có thể tiêu hủy các bản ghi âm này theo định kỳ, tuân theo các quy trình kinh doanh đã được thiết lập của GLOBAL PRIME và do đó, Khách hàng đồng thuận với việc tiêu hủy này.

21. TRÁCH NHIỆM CỦA GLOBAL PRIME

GLOBAL PRIME sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc truyền lệnh do sự cố hư hỏng hoặc không hoạt động của các phương tiện truyền hoặc thông tin liên lạc, mất điện hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt quá tầm kiểm soát hay dự kiến của GLOBAL PRIME. GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ sự vi phạm của bất kỳ đại lý hoặc bất kỳ bên nào khác mà GLOBAL PRIME sử dụng theo hợp đồng này.

22. RỦI RO BIẾN ĐỘNG TIỀN TỆ

Nếu Khách hàng chỉ đạo GLOBAL PRIME tham gia bất kỳ giao dịch ngoại hối nào: (a) bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do biến động tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng đến đồng tiền này sẽ hoàn toàn thuộc về tài khoản và rủi ro của Khách hàng; (b) tất cả các khoản tiền nạp ban đầu và về sau nhằm các mục đích ký gửi đều phải được thực hiện bằng đồng Đô la Mỹ hoặc một đồng tiền khác mà GLOBAL PRIME có thể chọn lựa để chấp nhận, bằng các số tiền mà GLOBAL PRIME có thể toàn quyền yêu cầu, với các số tiền nạp về sau cùng loại với đồng tiền nạp ban đầu; và (c) GLOBAL PRIME được ủy quyền chuyển đổi các số tiền thuộc tài khoản của Khách hàng để ký quỹ thành và từ đồng ngoại tệ này theo tỷ giá hối đoái được GLOBAL PRIME toàn quyền quyết định trên cơ sở tỷ giá thị trường tiền tệ phổ biến vào thời điểm đó.

23. CÔNG NHẬN RỦI RO

Khách hàng công nhận rằng khoản đầu tư vào các giao dịch ngoại hối có đòn bẩy mang tính phán đoán, có bao gồm rủi ro cao và chỉ phù hợp với những người có thể gánh chịu rủi ro về tổn thất tiền ký quỹ của mình. Khách hàng hiểu rằng do ký quỹ thấp thường được yêu cầu trong các hợp đồng giao dịch ngoại hối, nên thay đổi giá trong giao dịch hợp đồng ngoại hối có thể đưa đến việc mất tiền ký quỹ của Khách hàng. Khách hàng cam đoan rằng họ sẵn sàng và có thể gánh chịu được rủi ro của giao dịch hợp đồng ngoại hối về mặt tài chính và mặt khác, và khi xem xét việc GLOBAL PRIME thực hiện (các) tài khoản của họ, Khách hàng đồng ý không yêu cầu GLOBAL PRIME phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh thông qua việc thực hiện theo các đề xuất hoặc gợi ý giao dịch của công ty hay những người là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của công ty. Khách hàng công nhận rằng việc bảo đảm lợi nhuận hoặc khả năng không bị thua lỗ là việc bất khả thi trong giao dịch ngoại hối. Khách hàng công nhận rằng Khách hàng đã không nhận được các bảo đảm này từ GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ đại diện nào của công ty hay bất kỳ đại lý giới thiệu hoặc pháp nhân nào khác đang cùng Khách hàng đang thực hiện tài khoản GLOBAL PRIME của mình và đã không ký hợp đồng này do xem xét hoặc tin cậy vào bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào tương tự như vậy.

24. KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG RIÊNG BIỆT

Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng không có hợp đồng riêng biệt nào với nhà môi giới của mình hoặc bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của GLOBAL PRIME về việc giao dịch trong tài khoản GLOBAL PRIME của Khách hàng, bao gồm bất kỳ hợp đồng bảo đảm lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong tài khoản của Khách hàng. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho Phòng Tuân thủ của GLOBAL PRIME bằng văn bản về bất kỳ hợp đồng nào thuộc loại này. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng bất kỳ tuyên bố nào do bất kỳ người nào thực hiện liên quan đến tài khoản của mình mà có khác biệt với bất kỳ bảng sao kê nào mà Khách hàng nhận được từ GLOBAL PRIME đều phải được báo cho Phòng Tuân thủ của GLOBAL PRIME bằng văn bản. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng phải ủy quyền mọi giao dịch trước khi khớp lệnh, trừ khi Khách hàng đã ủy quyền thực hiện cho một bên khác bằng cách ký giấy ủy quyền hạn chế của GLOBAL PRIME (“LPOA”). Bất kỳ giao dịch nào có tranh chấp cũng phải được báo cho Phòng Tuân thủ của GLOBAL PRIME biết theo các yêu cầu thông báo của Hợp đồng này. Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho GLOBAL PRIME không bị thiệt hại hoặc không phải chịu trách nhiệm do việc Khách hàng không báo cho Phòng Tuân thủ của GLOBAL PRIME biết trong vòng một (1) ngày làm việc kể từ ngày diễn ra bất kỳ sự kiện nào được đề cập ở đây. Tất cả thông báo được yêu cầu theo mục này đều phải được gửi đến trụ sở chính của công ty GLOBAL PRIME.

25. TÀI KHOẢN CHUNG

Nếu tài khoản này được nắm giữ bởi hai người trở lên, tất cả chủ tài khoản chung đều có trách nhiệm chung và liên đới trước GLOBAL PRIME về bất kỳ và toàn bộ nghĩa vụ nào phát sinh từ các giao dịch thuộc tài khoản và đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này cũng như các hợp đồng khác bằng văn bản liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, mỗi người được nêu tên trên tài khoản có thẩm quyền: a) giao dịch cho tài khoản; b) nhận tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến tài khoản; c) nhận, nạp hoặc rút tiền từ tài khoản; d) thực hiện các hợp đồng liên quan đến tài khoản; và e) hoàn toàn giao dịch với GLOBAL PRIME trên tất cả mọi phương diện. GLOBAL PRIME có thẩm quyền yêu cầu các bên thuộc tài khoản cùng chung tay hành động liên quan đến các vấn đề của tài khoản. GLOBAL PRIME có quyền sở hữu riêng hoặc kết hợp đối với tính bảo mật tài khoản. Trong trường hợp GLOBAL PRIME nhận được thông báo về một tranh chấp giữa hoặc các xung đột từ các chủ tài khoản chung, GLOBAL PRIME có thể, nhưng không bị yêu cầu, đặt ra các giới hạn cho tài khoản, kể cả các giới hạn về rút hoặc chuyển tiền từ một tài khoản, cho đến khi GLOBAL PRIME nhận được chứng từ đạt yêu cầu là tranh chấp đã được giải quyết hoặc tất cả chủ tài khoản chung đưa ra các hướng dẫn chung cho GLOBAL PRIME. Trong trường hợp bất kỳ chủ tài khoản nào qua đời, (những) người còn lại phải gửi ngay cho GLOBAL PRIME văn bản thông báo về sự việc, đồng thời trước và sau khi nhận được thông báo này, GLOBAL PRIME có thể tiến hành hành động, cấu thành thủ tục tố tụng, yêu cầu các loại giấy tờ, giữ lại một phần tài khoản, và giới hạn các giao dịch thuộc tài khoản mà GLOBAL PRIME thấy là đáng làm để bảo vệ cho GLOBAL PRIME đối với bất kỳ loại thuế, trách nhiệm pháp lý, hình phạt hoặc tổn thất nào theo bất kỳ luật lệ hiện hành hoặc trong tương lai nào hoặc những quy định nào khác. (Các) di sản của bất kỳ chủ tài khoản nào đã qua đời phải có trách nhiệm pháp lý, và (những) người còn lại vẫn phải tiếp tục có trách nhiệm trước GLOBAL PRIME về tất cả các nghĩa vụ thuộc tài khoản bằng bất kỳ cách nào do việc hoàn tất các giao dịch đã bắt đầu trước khi GLOBAL PRIME nhận được văn bản thông báo về sự qua đời của người quá cố, hoặc đã phát sinh trong việc thanh lý tài khoản, hay sự điều chỉnh quyền lợi của các bên liên quan. Mỗi chủ tài khoản xem như được chia đều quyền lợi.

26. TÀI KHOẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ

Về các tài khoản được quản lý, một Người quản lý Tiền là một người hoặc pháp nhân được ủy quyền ra các quyết định liên quan đến một tài khoản thay mặt cho các chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản, bao gồm một người được ủy thác, người lưu ký, nhân viên bảo quản, người giám hộ, người thi hành di chúc, quản trị viên, người thụ ủy hoặc chuyên viên tư vấn đầu tư hoặc một người nào khác đã được Khách hàng cấp thẩm quyền giao dịch trên một tài khoản. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng GLOBAL PRIME có thể, nhưng không bị yêu cầu, đánh giá bất kỳ hành động hay việc không hành động nào của Người quản lý Tiền liên quan đến một tài khoản và không phải chịu trách nhiệm quyết định xem việc hành động hoặc không hành động của Người quản lý Tiền có đáp ứng các tiêu chuẩn cẩn trọng được áp dụng cho việc xử lý tài khoản của Người quản lý Tiền này hay không. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm xác định tính hợp lệ của tình trạng hoặc khả năng của một người hoặc pháp nhân phục vụ với tư cách Người quản lý Tiền. Khách hàng đồng ý giữ cho GLOBAL PRIME và các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và công ty thành viên không bị thiệt hại do bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí, kể cả phí và khoản chi cho luật sư, nếu có, về các hành động hoặc việc không hành động từ Người quản lý Tiền của Khách hàng.

27. SỬA ĐỔI

Qua đây, Khách hàng đồng ý rằng GLOBAL PRIME có thể sửa đổi Hợp đồng này bằng Văn bản Thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi email liên quan đến sửa đổi Hợp đồng này cho Khách hàng hoặc công bố Hợp đồng đã sửa đổi trên trang web chính thức của Công ty bất cứ khi nào cần thiết. Và Khách hàng phải được xem như bị ràng buộc bởi các điều khoản về việc sửa đổi theo Hợp đồng này nếu Khách hàng nhập bất kỳ lệnh nào ngoài lệnh thanh lý hoặc nếu Khách hàng không thanh lý các Vị thế Mở của Khách hàng và hướng dẫn GLOBAL PRIME về việc xử lý tất cả tài sản thuộc Tài khoản Giao dịch của Khách hàng trong vòng 5 (năm) Ngày Làm việc sau khi GLOBAL PRIME đã gửi Thông báo Bằng văn bản về việc sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng này cho Khách hàng hoặc đã công bố Hợp đồng đã sửa đổi trên trang web chính thức của mình. Bất kỳ hợp đồng đã sửa đổi nào cũng sẽ thay thế cho bất kỳ hợp đồng nào trước đó giữa GLOBAL PRIME về cùng một vấn đề và sẽ chi phối bất kỳ Giao dịch nào được tham gia sau hoặc đang xử lý vào ngày phiên bản mới có hiệu lực.

28. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Hợp đồng này, bất kỳ tài liệu nào đính kèm theo đây, và các điều khoản cùng điều kiện có trong tuyên bố và xác nhận có chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Hợp Đồng. Nếu bất kỳ quy định hay điều kiện nào của Hợp đồng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án, hoặc cơ quan quản lý hay tự quản nào, quy định này phải xem như phải được sửa đổi, hoặc, nếu cần, bị hủy bỏ để tuân thủ quy định của tòa án có liên quan, hoặc cơ quan hay hội đồng quản lý hoặc tự quản. Do đó, hiệu lực của các quy định và điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và Hợp đồng này vẫn phải được thực hiện như thể các quy định hoặc điều kiện vô hiệu hoặc không thể thi hành đã không có trong Hợp Đồng.

29. HIỆU LỰC RÀNG BUỘC

Hợp đồng này phải liên tục có hiệu lực và bao gồm tất cả các tài khoản của Khách hàng, riêng biệt và toàn thể, vào bất kỳ thời điểm nào được mở hoặc được mở lại với GLOBAL PRIME, không phân biệt bất kỳ thay đổi hoặc các thay đổi nào vào bất kỳ thời điểm nào về nhân sự của GLOBAL PRIME hoặc những người kế nhiệm, người được chuyển nhượng hay công ty liên kết của GLOBAL PRIME. Hợp đồng này bao gồm tất cả các ủy quyền, phải có lợi cho lợi ích của GLOBAL PRIME và những người kế nhiệm cùng người được chỉ định của công ty, bất kể thông qua sáp nhập, hợp nhất hoặc một cách thức nào khác, và luôn ràng buộc Khách hàng và/hoặc di sản, người thi hành, người được ủy thác, quản trị viên, đại diện pháp lý, người kế nhiệm và người được chỉ định của Khách hàng. Theo đây, Khách hàng phê chuẩn tất cả các giao dịch với GLOBAL PRIME đã có hiệu lực trước ngày ký Hợp đồng này và đồng ý rằng các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Hợp Đồng vẫn phải bị chi phối bởi các điều khoản của Hợp đồng này.

30. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này vẫn phải có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt và có thể bị chấm dứt bởi Khách hàng vào bất kỳ lúc nào khi Khách hàng không có (các) vị thế mở và không có các khoản nợ đang được GLOBAL PRIME nắm giữ hoặc còn nợ GLOBAL PRIME khi GLOBAL PRIME thực sự nhận được văn bản thông báo chấm dứt Hợp Đồng qua email, hoặc vào bất kỳ lúc nào bởi GLOBAL PRIME khi gửi văn bản thông báo chấm dứt Hợp Đồng cho Khách hàng; miễn sao, việc chấm dứt này không được phép làm giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ nào cho một trong hai bên được quy định trong Hợp đồng này cũng như sẽ không miễn trừ cho Khách hàng bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ các giao dịch đã được ký kết trước đó liên quan đến Hợp đồng này.

Bất kỳ việc Đình chỉ hay chấm dứt nào đối với Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào có thể đã phải gánh chịu bởi bất kỳ bên nào liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào chưa giải quyết hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ hợp pháp nào có thể đã phát sinh theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ Giao dịch nào đã thực hiện theo Hợp đồng. Khi chấm dứt Hợp đồng này, Khách hàng sẽ thanh toán cho GLOBAL PRIME bất kỳ lệ phí hoặc khoản hoa hồng nào còn thiếu và, sau khi đã giải quyết các số tiền còn thiếu, GLOBAL PRIME sẽ đóng tài khoản của Khách hàng.

31. BỒI THƯỜNG

Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho GLOBAL PRIME, các công ty thành viên, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được chỉ định của công ty không bị thiệt hại đối với bất kỳ và toàn bộ các khoản nợ, lỗ, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư, mà GLOBAL PRIME phải gánh chịu, phát sinh từ việc Khách hàng không thực hiện đầy đủ và kịp thời các trách nhiệm của Khách hàng theo Hợp đồng này hoặc nếu có bất kỳ tuyên bố và cam đoan nào không trung thực và không chính xác. Khách hàng cũng đồng ý thanh toán ngay cho GLOBAL PRIME tất cả thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư, mà GLOBAL PRIME đã gánh chịu trong việc thi hành bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này và bất kỳ các hợp đồng nào khác giữa GLOBAL PRIME và Khách hàng.

Khách hàng cũng đồng ý rằng họ sẽ không buộc GLOBAL PRIME phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, phán quyết, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, khiếu nại, thiệt hại và/hoặc chi phí nào mà Khách hàng đã gánh chịu từ hoặc phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bất kỳ người nào được quyền tiếp cận tài khoản của Khách hàng bằng cách sử dụng số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc Chi tiết Bảo mật được ấn định của Khách hàng, cho dù Khách hàng có ủy quyền quyền tiếp cận này hay không.

GLOBAL PRIME không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm, sơ sót, lỗi hay sai lầm nào của bất kỳ bên thứ ba hoặc Công ty Liên kết nào, ngoại trừ trường hợp do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GLOBAL PRIME liên quan đến việc chỉ định bên thứ ba này. Một số thông tin liên quan đến các dịch vụ của GLOBAL PRIME được cung cấp bởi các bên thứ ba và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, lỗi hay sơ sót nào trong thông tin mà họ cung cấp cho GLOBAL PRIME, ngoại trừ trong trường hợp sự thiếu chính xác, lỗi hoặc sơ sót này là do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GLOBAL PRIME liên quan đến việc chỉ định bên thứ ba đó.

Nếu không tổn hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GLOBAL PRIME sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng liên quan đến bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào mà Khách hàng đã gánh chịu do: (a) bất kỳ sự chậm trễ hoặc khiếm khuyết nào hoặc việc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần của phần mềm của các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của GLOBAL PRIME hoặc bất kỳ hệ thống hay đường dẫn nào của mạng lưới hoặc bất kỳ phương tiện thông tin nào khác; hoặc (b) bất kỳ loại vi rút, sâu, bom phần mềm máy tính nào hoặc các khoản mục tương tự được đưa vào phần cứng hoặc phần mềm máy tính của Khách hàng qua các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của GLOBAL PRIME, ngoại trừ trường hợp tổn thất, chi phí hoặc phí tổn này là do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GLOBAL PRIME.

Không phương hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GLOBAL PRIME sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ tổn thất, chi phí hay phí tổn nào mà Khách hàng gánh chịu do: (a) bất kỳ sự cố mất khả năng mở hay đóng Giao dịch nào của Khách hàng; hoặc (b) bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của GLOBAL PRIME và hậu quả của nó vượt quá tầm kiểm soát hợp lý để phòng tránh của GLOBAL PRIME.

Không phương hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GLOBAL PRIME sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng liên quan đến bất kỳ tổn thất nào là tác dụng phụ của tổn thất hoặc thiệt hại chính mà không phải là một hậu quả có thể dự đoán được về việc vi phạm Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn trong tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận, không thể tránh được việc thua lỗ, mất dữ liệu, mất hoặc sai lạc dữ liệu, mất lợi thế kinh doanh hoặc danh tiếng, do bất kỳ hành động hay sơ sót nào của GLOBAL PRIME gây ra theo Hợp đồng này.

32. ĐỒNG Ý GIAO DỊCH CHÉO

Qua đây, người ký tên dưới đây thừa nhận và đồng ý rằng GLOBAL PRIME có thể hành xử với tư cách đối tác của Khách hàng về bất kỳ giao dịch nào được tham gia cho tài khoản của người ký tên dưới đây. Do đó, người ký tên dưới đây đồng ý với bất kỳ giao dịch nào, theo các giới hạn và điều kiện, nếu có, có trong các Quy tắc hoặc Quy chế của bất kỳ ngân hàng, tổ chức, sàn hoặc ủy ban giao dịch nào mà các lệnh mua hoặc bán này được khớp trên đó, và theo các giới hạn và điều kiện.

33. THUẬT NGỮ VÀ TIÊU ĐỀ

Thuật ngữ “GLOBAL PRIME” phải được xem là bao gồm GLOBAL PRIME, các công ty thành viên, phòng ban, người kế nhiệm và người được chỉ định của công ty; thuật ngữ “Khách hàng” có nghĩa là bên (hoặc các bên) thực hiện Hợp Đồng; và thuật ngữ “Hợp đồng” phải bao gồm tất cả các hợp đồng và ủy quyền khác được Khách hàng thực hiện liên quan đến việc duy trì tài khoản của Khách hàng tại GLOBAL PRIME, bất kể được thực hiện khi nào. Các tiêu đề của đoạn trong Hợp đồng này được chèn vào chỉ nhằm mục đích tiện tham chiếu mà không được xem là giới hạn khả năng áp dụng hoặc tác động đến ý nghĩa của bất kỳ quy định nào trong đó.

34. CHẤP NHẬN

Hợp đồng này sẽ không được coi là sẽ được chấp nhận bởi GLOBAL PRIME mà cũng không trở thành hợp đồng ràng buộc giữa Khách hàng và GLOBAL PRIME cho đến khi thông tin Khách hàng đã được xác minh và được chấp nhận bởi GLOBAL PRIME.

35. THẨM QUYỀN XÉT XỬ, ĐỊA ĐIỂM, KHƯỚC TỪ KẾT QUẢ PHÂN XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN HẠN CHẾ

Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện dân sự nào hay thủ tục pháp lý nào khác giữa một bên là GLOBAL PRIME hoặc các nhân viên hoặc đại lý của công ty, và một bên là Khách hàng, phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này hay tài khoản của Khách hàng chỉ được khởi kiện, xét xử và giải quyết bởi một pháp nhân hợp pháp được đặt tại nước Cộng hòa Vanuatu và do đó, Khách hàng khước từ việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất kỳ vụ kiện hay thủ tục tố tụng nào và khước từ quyền cho phép thủ tục tố tụng này được chuyển đến bất kỳ địa điểm nào khác. Khách hàng không được khởi kiện bất kỳ vụ kiện nào, bất kể dưới hình thức nào, phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này hay các giao dịch theo đó vào thời điểm quá một năm sau khi nguyên nhân vụ kiện phát sinh. Theo đây, Khách hàng đệ trình và chấp thuận với thẩm quyền riêng ở bất kỳ tòa án nào thuộc nước Cộng hòa Vanuatu.

36. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Hợp đồng này, cùng các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, phải được điều chỉnh, được hiểu và được thi hành theo tất cả các khía cạnh của luật pháp nước Cộng hòa Vanuatu bất kể lựa chọn các nguyên lý luật pháp nào.

37. SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA GLOBAL PRIME

Trang web có nghĩa là các trang web của GLOBAL PRIME (www.gmiedge.com và các trang web khác mà GLOBAL PRIME có thể đăng ký). Các trang web này cung cấp cho Khách hàng nội dung và thông tin. Nội dung trên các Trang web được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện, nhưng có thể không chính xác hoặc lỗi thời. Khách hàng đồng ý luôn luôn dựa vào các xác nhận và báo cáo giao dịch của Khách hàng với tư cách là hồ sơ chính thức về tài khoản của Khách hàng. Thông tin không liên quan cụ thể đến một Tài khoản. Thông tin là thông tin tài chính hoặc đầu tư được cung cấp cho GLOBAL PRIME bởi các bên thứ ba mà GLOBAL PRIME cung cấp cho Khách hàng, bao gồm các dữ liệu, tin tức, nghiên cứu, phân tích tài chính, bình luận thị trường hoặc các công cụ tài chính. Thông tin trên các trang web được cung cấp từ những nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không thể bảo đảm. Thông tin được cung cấp trên các trang web không được tùy chỉnh cho Khách hàng và Khách hàng hiểu rằng thông tin được cung cấp cho Khách hàng không phải là một đề xuất cho Khách hàng về sự phù hợp của việc mua và / hoặc bán bất kỳ đồng tiền nào. GLOBAL PRIME có thể thay đổi, xem xét lại, sửa đổi, bổ sung, nâng cấp, gỡ bỏ hoặc dừng lại bất kỳ phần nào trên các trang web của GLOBAL PRIME mà không thông báo cho khách hàng biết. Các Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web bên thứ ba. GLOBAL PRIME không chịu trách nhiệm về thông tin hoặc nội dung được cung cấp bởi các trang web bên thứ ba này.

38. DỮ LIỆU, TIN TỨC THỊ TRƯỜNG VÀ THÔNG TIN KHÁC

Khách hàng đồng ý rằng dữ liệu, tin tức thị trường và thông tin khác được cung cấp cho Khách hàng qua trang web của chúng tôi là chỉ dành cho cá nhân Khách hàng sử dụng và Khách hàng không được chuyển hoặc phổ biến lại thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GLOBAL PRIME.

39. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

GLOBAL PRIME sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định trong Tuyên bố Chính sách của GLOBAL PRIME tại đây.

40. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Theo quan điểm hợp lý của GLOBAL PRIME, công ty có thể xác định rằng một trường hợp khẩn cấp hoặc tình hình thị trường đặc biệt đang hiện hữu (một “Sự kiện Bất khả kháng”), mà trong trường hợp này GLOBAL PRIME sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý để thông báo cho Khách hàng. Một Sự kiện Bất khả kháng sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong các sự kiện sau đây: (a) bất kỳ hành động, sự kiện hay sự cố nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tình trạng khẩn cấp quốc gia, đình công, bạo loạn hay náo động dân sự, hành động của chính quyền, hành động khủng bố, sự bùng phát hoặc đe dọa bùng phát chiến tranh hay các hành động thù địch, thiên tai, động đất, đại dịch, tai nạn, hỏa hoạn, lụt lội, bão tố, hư hỏng, (b) gián đoạn hoặc trục trặc nguồn cung cấp điện, điện tử, thiết bị truyền thông hoặc tình trạng lỗi từ nhà cung cấp, bất ổn dân sự, các quy định luật pháp, đóng cửa nhà máy, hoặc bất kỳ tai họa quốc tế, khủng hoảng kinh tế hay chính trị hoặc tai họa thiên nhiên nào) mà, theo quan điểm hợp lý của GLOBAL PRIME, ngăn trở GLOBAL PRIME duy trì một thị trường có trật tự bằng một hoặc nhiều Công cụ; (c) việc tạm hoãn, thanh lý hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào hoặc sự từ bỏ hay không thể thực hiện được bất kỳ sự kiện nào liên quan đến các Báo giá của GLOBAL PRIME, hoặc việc áp đặt các hạn chế hoặc điều khoản đặc biệt hay bất thường khi giao dịch trong bất kỳ thị trường nào hoặc khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào như thế; (d) Điều kiện Thị trường bất thường; hoặc (e) bất kỳ sự kiện, hành động hay tình huống nào không nằm trong tầm kiểm soát hợp lý của GLOBAL PRIME và hậu quả của (các) sự kiện đó khiến cho GLOBAL PRIME lâm vào tình thế không thể tiến hành bất kỳ hành động hợp lý nào để khắc phục sự vi phạm.
Nếu GLOBAL PRIME xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang hiện hữu, GLOBAL PRIME có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, không cần thông báo và vào bất kỳ lúc nào, tiến hành một hoặc nhiều biện pháp sau đây: (a) gia tăng yêu cầu Ký quỹ của Khách hàng; (b) đóng toàn bộ hoặc bất kỳ Giao dịch mở của Khách hàng theo Mức độ Đóng mà GLOBAL PRIME cho rằng phù hợp; (c) tạm hoãn hoặc sửa đổi việc áp dụng toàn bộ hoặc bất kỳ Điều khoản nào của Hợp đồng này trong phạm vi Sự kiện Bất khả kháng khiến cho GLOBAL PRIME không có khả năng hoặc không thể thực hiện việc tuân thủ Điều khoản hoặc các Điều khoản liên quan.

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.