CÔNG BỐ GIỚI THIỆU

CÔNG BỐ GIỚI THIỆU

Khi một Nhà môi giới Giới thiệu (IB) giới thiệu Khách hàng cho Global Prime Limited (Bên nắm giữ Giấy phép) và GMI Edge Limited (Bên bán), (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “Global Prime”), Khách hàng phải nhận thấy rằng Global Prime và IB là hoàn toàn độc lập với nhau và không có mối quan hệ nào về vốn chung hay bất kỳ quan hệ hợp tác nào giữa Global Prime và IB. Ngoài ra, Khách hàng cũng phải nhận thấy rằng IB hoặc bất kỳ nhân viên hay đại lý nào khác của IB không phải là đại lý hoặc nhân viên của Global Prime.

 • Global Prime không kiểm soát và không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc đề nghị nào về giao dịch đòn bẩy, bao gồm nhưng không giới hạn trong những rủi ro liên quan đến các giao dịch mà Khách hàng nhận được từ IB của họ hay bất kỳ bên nào khác không làm việc cho Global Prime.
 • Trong khi mở một tài khoản mới, Khách hàng sẽ được cung cấp một số thủ tục giấy tờ bao gồm nhưng không giới hạn trong tuyên bố tiết lộ rủi ro từ Global Prime. Khách hàng phải đọc rất kỹ tất cả thủ tục giấy tờ từ Global Prime và không được dựa vào bất kỳ thông tin trái ngược từ bất kỳ nguồn nào khác.
 • Qua đây, Khách hàng xác nhận rằng Global Prime hoặc bất kỳ cá nhân nào liên quan của Global Prime không thực hiện bất kỳ cam kết nào về lãi hay lỗ trong tương lai của tài khoản Khách hàng. Do đó, Khách hàng thừa nhận rằng giao dịch đòn bẩy có các rủi ro rất lớn và việc thua lỗ trong quá trình giao dịch cũng là chuyện bình thường.
 • Không bao giờ Global Prime chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu bất kỳ IB hay bất kỳ bên thứ ba nào khác đã cung cấp cho Khách hàng bất kỳ thông tin hay đề nghị nào về giao dịch đòn bẩy khiến cho Khách hàng đó bị thua lỗ.
 • Theo đây, Khách hàng nhận biết và xác nhận rằng tất cả giao dịch đòn bẩy (bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch được thực hiện bởi hệ thống, phương pháp, chương trình, nghiên cứu hoặc đề nghị được bất kỳ IB hay bất kỳ bên thứ ba nào khác cung cấp) đều có rủi ro thua lỗ rất lớn và sẽ không nhất thiết phải kiếm lãi hoặc tránh thua lỗ hay hạn chế thua lỗ bằng cách sử dụng hệ thống, phương pháp, chương trình, nghiên cứu hoặc đề xuất được bất kỳ IB hay bất kỳ bên thứ ba nào khác cung cấp.
 • Những Khách hàng không thể chịu thua lỗ do rủi ro cao trong giao dịch ngoại tệ không nên tham gia vào thị trường ngoại tệ hoặc các sản phẩm phái sinh, v.v.
 • Theo đây, Khách hàng nhận biết và xác nhận rằng Global Prime có thể chi trả thù lao cho IB của Khách hàng do đã giới thiệu Khách hàng cho Global Prime theo từng giao dịch hoặc bằng các phương pháp khác.
 • Theo đây, Khách hàng nhận biết và xác nhận rằng IB chỉ có quyền hạn chế để truy cập vào tài khoản của Khách hàng, trừ khi Khách hàng ký POA cho phép IB thực hiện các giao dịch trong tài khoản của Khách hàng.
 • Theo đây, Khách hàng nhận biết và xác nhận rằng mỗi Khách hàng chỉ có thể có một IB là người đầu tiên giới thiệu Khách hàng này cho Global Prime.
 • Khách hàng có thể gửi cho Global Prime một thông báo bằng văn bản để chấm dứt mối quan hệ giữa Khách hàng và IB của mình trong khi Khách hàng này sẽ không được xem là Khách hàng của bất kỳ IB nào khác.
 • Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về rủi ro trong giao dịch ngoại tệ, vui lòng liên hệ với người điều hành tài khoản có liên quan.

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.